Наукові публікації ас. Чорномидза А.В.

1. Чорномидз А. В. Переваги та недоліки використання препаратів соматостатину у лікуванні гострого панкреатиту / А. В. Чорномидз, В. П. Пида, В. О. Косовська // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф., з міжнар. участю, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. –  С. 74-77.

2. Чорномидз А. В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на стан вільнорадикального окислення у хворих із набряковою  формою панкреатиту / Чорномидз А. В., Косовська  В. О. / І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» 30-31 березня 2017р. Харків. – С. 356-357.

3.  Олещук О.М. Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології / О.М. Олещук, К.А. Посохова, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, В.П. Пида, А.С. Вольська, С.М. Маланчук, А.В. Чорномидз, М.І. Луканюк // «Сучасні підходи до вищої медичної освіти»: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (18-19 травня 2017 року). Том ІІ. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига" – 2017. – С. 105-106.

4. Олещук О.М. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології / О.М. Олещук, А.В. Чорномидз // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95

5. Осадчук Д.В. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку / Д.В. Осадчук, А.В. Чорномидз // Клінічна хірургія. – 2016.- №4. – С.21-24

6. Чорномидз А.В. Особливості впливу водорозчинної форми кверцетину на показники системної мікроциркуляції у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Хімія  природних  сполук:  матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції  з  міжнародною  участю (м.  Тернопіль, 21 - 22 квітня  2016  р.). – Тернопіль: ТДМУ,  2016. – С.108-109

7. Чорномидз А.В. Зв’язок процесів апоптозу та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини  : матеріали підсумкової  LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.)  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 206-207

8. Осадчук Д.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту / Д.В. Осадчук, А.В. Чорномидз // Буковинський медичний вісник. – 2016.- Том 20, №2 (78). – С. 235-240

9. Чорномидз А.В. Маркери ендотеліальної дисфункції у діагностиці ускладнень важкого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. –  №4(65). – С. 147-150

10. Чорномидз А.В. Зміни активності процесів апоптозу у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз, Ю.М. Голяс // Materials of European scientific and practical congress “Global Scientific Unity 2014”  (26-27 september 2014) – Prague: “Sciense&Genesis”. – 2014. – V.2. – P. 223-226

11. Чорномидз А.В. Коррекция гемодинамических нарушений как ключевой этап лечения острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Хирург. – 2014. – №3. – С.68-74

12. Шидловский В.А. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом / В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз, Н.И. Грынькив // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №1(09). – С.38-45  

13. Шідловський В.О. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, В.В. Буката // Шпитальна хірургія. – 2014. – №1(65). – С. 95-96

14. Патент 90912 Україна, МПК А61B 5/145. Спосіб раннього прогнозування тяжкості гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201400905, заявл. 31.01.14, опубл. 10.06.14, Бюл. № 11 

15. Чорномидз А.В. Показники мікроциркуляторних порушень у прогнозуванні розвитку ускладнень гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.» 24-25 січня 2014 року. – Одеса, 2014. – С. 103-106

16. Чорномидз А.В. Поняття про «дисперфузійний синдром» при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» 31 березня – 01 лютого 2014 року. – Львів, 2014. – С. 70-74

17. Чорномидз А.В. Клінічна оцінка використання водорозчинної форми кверцетину у комплексі «терапії обриву» гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Український журнал хірургії. – 2014. –  №3-4(26-27). – С. 52-56

18. Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на розвиток ускладнень гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз, Ю.М. Голяс // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії» 19-20 вересня 2014 року. – Одеса, 2014. – С. 56-59

19. Чорномидз А.В. Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Український журнал хірургії. – 2013. –  №1(20). – С. 38-43

20. Патент 84098 Україна, МПК А61Р 1/18. Спосіб лікування гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, Н.І. Гриньків (Україна). – № u201304421, заявл. 8.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19 

21. Патент 83104 Україна, МПК А61B 18/20. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, І.Б. Чорномидз (Україна). – № u201303014, заявл. 11.03.13, опубл. 27.08.13, Бюл. № 16 

22. Чорномидз А.В. Ушкодження ДНК клітин при гострому панкреатиті: причини, наслідки та корекція / А.В. Чорномидз // Zbiór raportów naukowych. „Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku” . (27.02.2013 - 28.02.2013) - Szczecin:Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 53-57

23. Чорномидз А.В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз, А.О. Боднарук, В.В. Буката // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №1. – С.59-62 

24. Чорномидз А.В. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту на ранніх стадіях розвитку захворювання / А.В. Чорномидз // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – спец. вип. №2. – С. 12-13

25. Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на оксидантний стрес при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз // Практикуючий лікар. – 2013. –  № 3, додаток. – С.55

26. Чорномидз А.В. Ендотеліальна дисфункція як ключовий фактор патогенезу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2013. – вип. 15. – С. 372

27.  Чорномидз А.В. Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. – С.73-77

28. Чорномидз А.В. Классификация эндотелиальной дисфункции при острых воспалительных заболеваниях на примере острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки», посвященной 85-летию профессора Е.Н. Дормидонтова. - Ярославль: ООО Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 2013. – С. 164 

29. Чорномидз А.В. Прогностична цінність визначення дисбалансу ендотеліальних медіаторів у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10−12 квітня 2013 року. – Суми : Сумський державний університет, 2013 – С. 257

30. Чорномидз А.В. Реперфузійний синдром – «скритий ворог» лікування гострого деструктивного панкреатиту / А.В. Чорномидз // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 травня 2013 року. – Вінниця, 2013. – С.125

31. Чорномидз А.В. Вплив ранніх оперативних втручань на клінічний перебіг гострого панкреатиту та стан редокс-системи / А.В. Чорномидз // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 90-річчю ХМАПО 27 листопада 2013р. – Харків, 2013. – С. 97-98

32. Чорномидз А.В. Можливість використання кверцетину для корекції дисбалансу ендотеліальних медіаторів при важкому перебігу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 29-30 березня 2013 року. – Київ, 2013. – С. 89-94

33. Шідловський В.О. Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том XI, №4 (42). – С. 147-150 

34. Шідловський В.О. Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Сучасні медичні технології. – 2012. – №4. – С. 48-52

35. Герасимчук  П.О. Порівняльна оцінка особливостей мікроциркуляції кінцівок методом лазерної допплерівської флоурометрії / П.О. Герасимчук, А.В. Чорномидз, П.В. Кісіль // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С.40-43 

36. Шідловський В.О. Особливості постоклюзійної гіперемії у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Том 15, №3, частина 2 (59). – С. 396 

37. Чорномидз А.В. Лазерна доплерівська флоуметрія у діагностиці гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2012. – вип. 14. – С. 183

38. Чорномидз А.В. Роль ендотелію у регуляції кровотоку мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз //Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – спец. вип. №3. – С. 24

39. Шідловський В.О. Ступінь ушкодження ДНК лейкоцитів, як новий маркер ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 5 (додаток). – С. 365 

40. Чорномидз А.В.  Роль апоптозу та вільнорадикального окислення у десквамації ендотеліальних клітин / А.В. Чорномидз // Матеріали XVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 59

41. Чорномидз А.В. Діагностична та прогностична цінність визначення  рівня циркулюючих ендотеліоцитів у крові хворих на  гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 93-95

42. Чорномидз А.В. Стабільні метаболіти оксиду азоту у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених „Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – С.52-53

43. Шідловський В.О. Особливості амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 101 

44. Чорномидз А.В. Стан системи глутатіону у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю 29 листопада 2012р. – Харків, 2012. – С. 103

45. Чорномидз А.В. Повреждение эндотелия как фактор, предопределяющий тяжесть острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Дисфункция эндотелия: экспериментальные и клинические исследования. Материалы VІІ международной научно-практической конференции 24-25 мая 2012 года. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – С.54-56

46. Шидловский В.А. Клинико-патогенетическое обоснование приминения водоростворимых форм кверцетина в комплексном лечении больных отечной формой острого панкреатита / В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз // Инновации в науке (часть II): Материалы ХIV международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2012. – С. 158-167 

47. Федорців О.Є. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин, А.В. Чорномидз, С.О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. - №2. – С. 9-12

48. Чорномидз І.Б. Вплив активного та пасивного куріння на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей із гострою позалікарняною пневмонією / І.Б. Чорномидз, А.В. Чорномидз // Матеріали XІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 124

49. Чорномидз А.В. Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції у крові хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз, В.О. Шідловський // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 150-річчю заснування Харківського медичного товариства 30 листопада 2011р. – Харків, 2013. – С. 108-109  

50. Чорномидз І.Б. Роль реактивних форм кисню у розвитку ендотеліальної дисфункції / І.Б. Чорномидз, А.В. Чорномидз // Матеріали XІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С.119  

 

Comments