Наукові публікації ас. Чорномидза А.В.

1.  Чорномидз А.В. Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Український журнал хірургії. – 2013. –  №1(20). – С. 38-43

2.   Чорномидз А.В. Коррекция гемодинамических нарушений как ключевой этап лечения острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Хирург. – 2014. – №3. – С.68-74

3.    Шідловський В.О. Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Сучасні медичні технології. – 2012. – №4. – С. 48-52

4.   Чорномидз А.В. Ушкодження ДНК клітин при гострому панкреатиті: причини, наслідки та корекція / А.В. Чорномидз // Zbiór raportów naukowych. „Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku” . (27.02.2013 - 28.02.2013) - Szczecin:Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 53-57

5.  Чорномидз А.В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз, А.О. Боднарук, В.В. Буката // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №1. – С.59-62 

6.   Шидловский В.А. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом / В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз, Н.И. Грынькив // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №1(09). – С.38-45  

7.    Чорномидз А.В. Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. – С.73-77

8.   Шідловський В.О. Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том XI, №4 (42). – С. 147-150 

9.  Герасимчук  П.О. Порівняльна оцінка особливостей мікроциркуляції кінцівок методом лазерної допплерівської флоурометрії / П.О. Герасимчук, А.В. Чорномидз, П.В. Кісіль // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С.40-43 

10.  Патент 84098 Україна, МПК А61Р 1/18. Спосіб лікування гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, Н.І. Гриньків (Україна). – № u201304421, заявл. 8.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19 

11.  Патент 83104 Україна, МПК А61B 18/20. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, І.Б. Чорномидз (Україна). – № u201303014, заявл. 11.03.13, опубл. 27.08.13, Бюл. № 16 

12.    Патент 90912 Україна, МПК А61B 5/145. Спосіб раннього прогнозування тяжкості гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201400905, заявл. 31.01.14, опубл. 10.06.14, Бюл. № 11 

13.  Шідловський В.О. Особливості постоклюзійної гіперемії у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Том 15, №3, частина 2 (59). – С. 396 

14.  Чорномидз А.В. Лазерна доплерівська флоуметрія у діагностиці гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2012. – вип. 14. – С. 183

15.  Чорномидз А.В. Роль ендотелію у регуляції кровотоку мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз //Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – спец. вип. №3. – С. 24

16.  Шідловський В.О. Ступінь ушкодження ДНК лейкоцитів, як новий маркер ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 5 (додаток). – С. 365 

17.  Чорномидз А.В. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту на ранніх стадіях розвитку захворювання / А.В. Чорномидз // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – спец. вип. №2. – С. 12-13

18.  Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на оксидантний стрес при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз // Практикуючий лікар. – 2013. –  № 3, додаток. – С.55

19.  Чорномидз А.В. Ендотеліальна дисфункція як ключовий фактор патогенезу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2013. – вип. 15. – С. 372

20. Шідловський В.О. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, В.В. Буката // Шпитальна хірургія. – 2014. – №1(65). – С. 95-96

21. Чорномидз І.Б. Роль реактивних форм кисню у розвитку ендотеліальної дисфункції / І.Б. Чорномидз, А.В. Чорномидз // Матеріали XІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С.119  

22.  Чорномидз А.В. Рівень маркерів ендотеліальної дисфункції у крові хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз, В.О. Шідловський // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 150-річчю заснування Харківського медичного товариства 30 листопада 2011р. – Харків, 2013. – С. 108-109  

23.  Чорномидз А.В.  Роль апоптозу та вільнорадикального окислення у десквамації ендотеліальних клітин / А.В. Чорномидз // Матеріали XVІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 59

24.   Чорномидз А.В. Діагностична та прогностична цінність визначення  рівня циркулюючих ендотеліоцитів у крові хворих на  гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Збірник робіт науково-практичної конференції “Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів”. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 93-95

25.    Чорномидз А.В. Стабільні метаболіти оксиду азоту у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених „Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього”. – Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2012. – С.52-53

26.    Шідловський В.О. Особливості амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку у хворих на гострий панкреатит / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції 17 квітня 2012 року. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 101 

27. Чорномидз А.В. Стан системи глутатіону у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю 29 листопада 2012р. – Харків, 2012. – С. 103

28.  Чорномидз А.В. Повреждение эндотелия как фактор, предопределяющий тяжесть острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Дисфункция эндотелия: экспериментальные и клинические исследования. Материалы VІІ международной научно-практической конференции 24-25 мая 2012 года. – Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 2012. – С.54-56

29.  Шидловский В.А. Клинико-патогенетическое обоснование приминения водоростворимых форм кверцетина в комплексном лечении больных отечной формой острого панкреатита / В.А. Шидловский, А.В. Чорномидз // Инновации в науке (часть II): Материалы ХIV международной заочной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2012. – С. 158-167 

30.     Чорномидз А.В. Классификация эндотелиальной дисфункции при острых воспалительных заболеваниях на примере острого панкреатита / А.В. Чорномидз // Сборник научных работ студентов и молодых ученых Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы медицинской науки», посвященной 85-летию профессора Е.Н. Дормидонтова. - Ярославль: ООО Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 2013. – С. 164 

31.                  Чорномидз А.В. Прогностична цінність визначення дисбалансу ендотеліальних медіаторів у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Актуальні питання клінічної та теоретичної медицини: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10−12 квітня 2013 року. – Суми : Сумський державний університет, 2013 – С. 257

32.   Чорномидз А.В. Реперфузійний синдром – «скритий ворог» лікування гострого деструктивного панкреатиту / А.В. Чорномидз // Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених 17-18 травня 2013 року. – Вінниця, 2013. – С.125

33.                  Чорномидз А.В. Вплив ранніх оперативних втручань на клінічний перебіг гострого панкреатиту та стан редокс-системи / А.В. Чорномидз // Медицина ХХІ століття: Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 90-річчю ХМАПО 27 листопада 2013р. – Харків, 2013. – С. 97-98

34.      Чорномидз А.В. Можливість використання кверцетину для корекції дисбалансу ендотеліальних медіаторів при важкому перебігу гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики» 29-30 березня 2013 року. – Київ, 2013. – С. 89-94

35.         Чорномидз А.В. Показники мікроциркуляторних порушень у прогнозуванні розвитку ускладнень гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Ключові питання наукових досліджень у сфері медицини у ХХІ ст.» 24-25 січня 2014 року. – Одеса, 2014. – С. 103-106

36.   Чорномидз А.В. Поняття про «дисперфузійний синдром» при гострому панкреатиті / А.В. Чорномидз // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Роль та місце медицини у забезпеченні здоров’я людини у сучасному суспільстві» 31 березня – 01 лютого 2014 року. – Львів, 2014. – С. 70-74

37.       Федорців О.Є. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію / О.Є. Федорців, І.Б. Чорномидз, О.Я. Волошин, А.В. Чорномидз, С.О. Никитюк // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. - №2. – С. 9-12

38.   Чорномидз І.Б. Вплив активного та пасивного куріння на розвиток ендотеліальної дисфункції у дітей із гострою позалікарняною пневмонією / І.Б. Чорномидз, А.В. Чорномидз // Матеріали XІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2009. – С. 124

39.                  Чорномидз А.В. Клінічна оцінка використання водорозчинної форми кверцетину у комплексі «терапії обриву» гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Український журнал хірургії. – 2014. –  №3-4(26-27). – С. 52-56

40.     Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на розвиток ускладнень гострого панкреатиту / А.В. Чорномидз, Ю.М. Голяс // Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції «Медична наука та медична практика в Україні: проблеми розвитку та взаємодії» 19-20 вересня 2014 року. – Одеса, 2014. – С. 56-59

41.     Чорномидз А.В. Маркери ендотеліальної дисфункції у діагностиці ускладнень важкого панкреатиту / А.В. Чорномидз // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. –  №4(65). – С. 147-150

42.  Чорномидз А.В. Зміни активності процесів апоптозу у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз, Ю.М. Голяс // Materials of European scientific and practical congress “Global Scientific Unity 2014”  (26-27 september 2014) – Prague: “Sciense&Genesis”. – 2014. – V.2. – P. 223-226

43.    Осадчук Д.В. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку / Д.В. Осадчук, А.В. Чорномидз // Клінічна хірургія. – 2016.- №4. – С.21-24

44.      Чорномидз А.В. Особливості впливу водорозчинної форми кверцетину на показники системної мікроциркуляції у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Хімія  природних  сполук:  матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції  з  міжнародною  участю (м.  Тернопіль, 21 - 22 квітня  2016  р.). – Тернопіль: ТДМУ,  2016. – С.108-109

45.                  Чорномидз А.В. Зв’язок процесів апоптозу та ендотеліальної дисфункції у хворих на гострий панкреатит / А.В. Чорномидз // Здобутки клінічної та експериментальної медицини  : матеріали підсумкової  LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.)  – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 206-207

46.   Осадчук Д.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту / Д.В. Осадчук, А.В. Чорномидз // Буковинський медичний вісник. – 2016.- Том 20, №2 (78). – С. 235-240

47.     Олещук О.М. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології / О.М. Олещук, А.В. Чорномидз // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95

Comments