Наукові публікації аспіранта Іванків Я.І.

1. Пат. на корисну модель № 117182, Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб корекції ураження печінки при експериментальному цукровому діабеті 2 типу шляхом застосування мелатоніну / Олещук О. М., Іванків Я. І.; заявник і власник патенту Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u201610297; заявл.10.10.16; опубл. 26.06.17, Бюл. № 12.

2.  Зміни цитокінового профілю у щурів із експериментальним діабетом при введенні екзогенного мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, А. Є. Мудра, та ін. // «Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини» : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (13-14 квітня 2017 року) – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига" – 2017. – С. 29-30.

3.     Ефективність мелатоніну у комплексній терапії цукрового діабету 2 типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, І. В. Голик, І.М. Сов’як // «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах» : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (3 березня 2017 року) – Тернопіль: “Вектор”. – 2017. – С. 97-98.

4.     Роль поліморфізму гена MTNR1B у фармакологічній ефективності застосування мелатоніну у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, Н. Я. Гулько, О.М. Ремезюк // «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: лікарська тактика при невідкладних станах» : матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (3 березня 2017 року) – Тернопіль: “Вектор”. – 2017. – С. 98-99.

5. Ivankiv Ya. I. Melatonin changes cytokine profile in rats with experimental type 1 diabetes / YaIIvankiv, O. M. Oleshchuk // Материалы IV Международной научной конференции молодых ученых и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации» (9-10 декабря 2016 года, г. Шымкент, Республика Казахстан). – 2016. – Т. 6, № 4 (77). – С. 85-86.

6.  Олещук О. М. Дослідження гепатопротекторних властивостей мелатоніну та ролі поліморфізму гену MTNR1B у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, О. А. Шумська // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18. № 4.– С. 50–54.

7.  Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, Т. В. Дацко, Л. Я. Федонюк // Вісник морфології. – 2016. – Т. 22, № 2. – С. 253-258.

8. Вплив мелатоніну на цитокіновий профіль при експериментальному цукровому діабеті / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, В.П. Пида, А. Є. Мудра // «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, пам’яті професора В. В. Дунаєва (24-25 листопада 2016 року) – Запоріжжя: ЗДМУ. – 2016. – С. 45-46.

9.     Структурні зміни печінки при експериментальному першому та другому типах цукрового діабету / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, Л. Я. Федонюк та ін. // «Прикладні аспекти морфології» : матеріали Науково-практичної конференції (20 – 21 жовтня 2016 року) – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 121-122.

10.  Іванків Я. І. Динаміка змін біохімічних параметрів крові, показників імунологічної реактивності та стану прооксидантно-антиоксидантної системи при стрептозотоциновому діабеті під впливом мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» : матеріали IX Науково-практичної конференції (29 – 30 вересня 2016 року) – Тернопіль: “Вектор”. – 2016. – С. 29-30.

11.   Іванків Я. І. Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена». – №3 (49). – 2016. – С. 41-47.

12. Ivankiv Ya. I. Melatonin and experimental type 1 diabetes / Ya. I. Ivankiv, O. M. Oleshchuk // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 15 червня 2016 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2016. – С. 93–94.

13. Іванків Я. І. Динаміка показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу та вуглеводного обміну при експериментальному діабеті на фоні введення мелатоніну / Я. І. Іванків, Д. Морський // ХХ Міжнар. медичний конгрес студентів та молодих вчених, 25–27 квітня 2016 р.: матеріали конгр. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2016. – С. 338.

14. Олещук О. М. Мелатонін та експериментальний цукровий діабет 1 типу / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Хімія природних сполук : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21–22 квітня 2016 року). – Тернопіль: ТДМУ. – 2016. – С. 97.

15. Іванків Я. І. Оцінка ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті / Я. І. Іванків // «ХИСТ» Всеукраїнський журнал студентів та молодих вчених. Матеріали III Міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів і молодих вчених. – Чернівці. – № 18.– 2016. – С. 569.

16. Иванкив Я. И. Изучение влияния мелатонина на желчевыделительную функцию печени при экспериментальном дексаметазоновом диабете / Я. И. Иванкив, А. М. Олещук, А. С. Вольская // Проблемы биологии и медицины. – Cамарканд. –2016. – №1 (86). – С. 103–106.

17.   Олещук О. М. Встановлення ефективності застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті 2 типу / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Вiomedical and Biosocial Anthropology. – 2015. –№ 25. – C. 37–41.

18.   Олещук О. М. Експериментальне дослідження впливу мелатоніну на жовчовидільну функцію печінки здорових тварин / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Досягнення клінічної фармакології та фармакотерапії : матеріали VIІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (9–10 листопада 2015 року). – Вінниця. – 2015. – С. 197–198.

19.  Мелатонін при холестатичному ураженні печінки / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, О. О. Шевчук та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 211.

20. Олещук О. М. Гепатопротекторна дія мелатоніну при цукровому діабеті та поліморфізм мелатонінових рецепторів / О. М. Олещук, Я. І. Іванків, Б. О. Перевізник // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 260–261.

21. Олещук О. М. Оцінка показників прооксидантно-антиоксидантного стану здорових тварин при введенні мелатоніну / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Здобутки клінічної та експериментальної медицини : підс. наук.-практ. конф., 17 червня 2015 р. : матеріали конф. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2015. – С. 210–211.

22. Іванків Я. І. Стан показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу на фоні введення мелатоніну здоровим тваринам / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Ліки людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів : матеріали XXXІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФаУ. – 2015. –С. 51.

23.  Іванків Я. І. Вплив мелатоніну на показники оксидативного стресу у здорових тварин / Я. І. Іванків // ХIХ Міжнар. медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27–29 квітня 2015 р.: матеріали конгр. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2015. – С. 352.

24. Іванків Я. І. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Медична та клінічна хімія. 2015. – Т. 17. № 2.– С. 39–42.

25. Олещук О. М. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті / О. М. Олещук, Я. І. Іванків // Вісник наукових досліджень. – 2015.– № 1.– С. 10 – 14.

 

Comments