Наукові публікації доц. Мосейчук І.П.

 1. Скакун Н.П. Поражение печени четыреххлористым углеродом. /  Н.П. Скакун, Г.Т. Писько, И.П. Мосейчук// - М.: НИИТЭХИМ. - 1989р.

2.     Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Мосейчук І.П. Основи лікарської рецептури. – Тернопіль, 1998. – 67 с.

3. Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Кліщ І.М., Мосейчук І.П., Олещук О.М. Проблеми інтеграції в навчальному процесі кафедри фармакології. Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі. // Міжвузівська навчально-методична конференція – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 79-81.

4.    Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О.,Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121.

5. Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах освіти" (15-16 листопада 2007 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С.

6.   Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Богуславець О.Т., Цицюра Р.І. Висвітлення питань безпечності фармакотерапії при вивченні фармакології в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Досвід та впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ(Ф)НЗ України" (15-16 травня 2008 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига". – 2008. – С. 75.

7.     Посохова К.А., О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, Р.І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, Вольська А.С. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою moodle при викладанні фармакології // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: матер. Всеукраїнської навчально-наукової конф., 21-22 травня 2009 р., М. Тернопіль. – Тернопіль ТДМУ: "Укрмедкнига", 2009. – С. 117.

8.     Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.

9.   Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М., Мосейчук І.Л. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними засобами // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, 3(44). – С. 61-65.

10.   Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В. В. Черняшова, О. О. Шевчук, О. Я. Пінкевич, Р. І. Цицюра, В. П. Пида // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль). – 2011. – С. 129.

11. Посохова К.А. Використання віртуальних комп’ютерних програм при викладанні фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, І.П. Мосейчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали X ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 437-438.

12.  Посохова К.А., Герасимець І.І., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Мосейчук І.П., Вольська А.С., Пида В.П., Зозуляк Н.Б. Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів // Українська професійна мова: історія і сучасність (Матер. Регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 14.

13.  Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О.,  Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

14.  Основи лікарської рецептури : навч. посібник /   [К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук та ін. ]; за редакцією К.А. Посохової, О. М. Олещук // – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с.