Наукові публікації доц. Мосейчук І.П.

1. Олещук о.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова в.В., Шевчук О.О., Пида В.П., Вольська А.С., Маланчук С.М., Чорномидз А.В., Луканюк М.І.  Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології // Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні : матер. XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18-19 травня 2017 р.) : у 2 т. / Терноп. Держ. мед. ун-т імені і.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 2. – С. 105-106.

2.  Основи лікарської рецептури : навч. посібник /   [К.А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук та ін. ]; за редакцією К.А. Посохової, О. М. Олещук // – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с.

3. Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О.,  Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

4.  Посохова К.А., Герасимець І.І., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Мосейчук І.П., Вольська А.С., Пида В.П., Зозуляк Н.Б. Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів // Українська професійна мова: історія і сучасність (Матер. Регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 14.

5. Посохова К.А. Використання віртуальних комп’ютерних програм при викладанні фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, І.П. Мосейчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали X ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 437-438.

6. Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В. В. Черняшова, О. О. Шевчук, О. Я. Пінкевич, Р. І. Цицюра, В. П. Пида // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль). – 2011. – С. 129.

7. Посохова К.А., Шевчук О.О., Пришляк А.М., Мосейчук І.Л. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними засобами // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, 3(44). – С. 61-65.

8. Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.

9. Посохова К.А., О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, Р.І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, Вольська А.С. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою moodle при викладанні фармакології // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: матер. Всеукраїнської навчально-наукової конф., 21-22 травня 2009 р., М. Тернопіль. – Тернопіль ТДМУ: "Укрмедкнига", 2009. – С. 117.

10. Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Богуславець О.Т., Цицюра Р.І. Висвітлення питань безпечності фармакотерапії при вивченні фармакології в умовах кредитно-модульної системи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Досвід та впровадження кредитно-модульної системи навчання у ВМ(Ф)НЗ України" (15-16 травня 2008 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига". – 2008. – С. 75.

11. Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю "Перспективи практично-орієнтованого викладання теоретичних дисциплін у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах освіти" (15-16 листопада 2007 р.). – Тернопіль ТДМУ "Укрмедкнига", 2007. – С.

12.  Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О.,Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121.

13.  Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Кліщ І.М., Мосейчук І.П., Олещук О.М. Проблеми інтеграції в навчальному процесі кафедри фармакології. Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі. // Міжвузівська навчально-методична конференція – Тернопіль: Укрмедкнига, 1999. – С. 79-81.

14.  Посохова К.А., Скакун М.П., Мулярчук Н.М., Мосейчук І.П. Основи лікарської рецептури. – Тернопіль, 1998. – 67 с.

15. Скакун Н.П. Поражение печени четыреххлористым углеродом. /  Н.П. СкакунГ.Т. Писько, И.П. Мосейчук// М.: НИИТЭХИМ. 1989р.