Наукові публікації доц. Пиди В.П.

1. Чорномидз А. В. Переваги та недоліки використання препаратів соматостатину у лікуванні гострого панкреатиту / А. В. Чорномидз, В. П. Пида, В. О. Косовська // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф., з міжнар. участю, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. –  С. 74-77.


2. Олещук О.М. Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології / О.М. Олещук, К.А. Посохова, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, В.П. Пида, А.С. Вольська, С.М. Маланчук, А.В. Чорномидз, М.І. Луканюк // «Сучасні підходи до вищої медичної освіти»: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (18-19 травня 2017 року). Том ІІ. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига" – 2017. – С. 105-106.


3.     Онишків І.О. Вивчення токсичності таблеток екстракту кори осики / Онишків І.О., Пида В.П., Грошовий Т.А. / І Міжнародна науково-практична конференція «Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії та призначення лікарських засобів» 30-31 березня 2017р. Харків. – С. 244.


4.     Вплив мелатоніну на цитокіновий профіль при експериментальному цукровому діабеті / Я. І. Іванків, О. М. Олещук, В.П. Пида, А. Є. Мудра // «Фундаментальні та клінічні аспекти фармакології» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, пам’яті професора В. В. Дунаєва (24-25 листопада 2016 року) – Запоріжжя: ЗДМУ. – 2016. – С. 45-46.


5.     Олещук О.М., Посохова К.А., Пида В.П., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Маланчук С.Л. Використання мультимедійних інтерактивних технологій при вивченні фармакології // Актуальні питання якості медичної освіти (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку) : матеріали ХІІІ Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю (Тернопіль, 12-13 трав. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2016. – С. 150-152.

6.     Основи лікарської рецептури: навчальний посібник / За редакцією К. А. Посохової, О. М. Олещук,– Тернопіль. Укрмедкнига, 2015. – 84 с.

7.     Пида В.П. Використання віртуальних програм для викладання фармакології у студентів фармацевтичного факультету / В.П. Пида // Медична освіта – 2014. – №1(61). – С. 86-88.

8.     Крамар С. Б. Субмікроскопічні зміни опікової рани при експериментальній термічній травмі / С. Б. Крамар, К. С. Волков, В. П. Пида // Вісник морфології. – 2014. – Т. 20, № 1. - С. 140-142.

9. Наконечна С.С. Дослідження впливу густого екстракту фіалки на морфологічну структуру щурів за умов гострого тетрахлорметанового гепатиту / С.С.  Наконечна, С.М. Марчишин, В.П. Пида // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1. – С. 79-83.

10.  Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів / К.А. Посохова, І.І. Герасимець, О.М. Олещук, О.О.Шевчук, В.В. Черняшова. І.П. Мосейчук, А.С. Вольська, В.П. Пида, Н.Б. Зозуляк // Матеріали регіональної науково-пратичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26-27 червня 2014 року, м. Тернопіль). – С. 16-17.

11.  Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Збірник Матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції  міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку) (15-16 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014 . – частина 2. – С. 673-674.

12.  Дослідження хімічного складу чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної протягом різних періодів заготівлі / Христина Беднарчук, Віктор Пида, Петро Лихацький, Ірина Герасимець // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 250.

13.  Пида В.П. Дослідження фітохімічного складу чоловічих бруньок hippophae rhamnoides l. / В.П. Пида // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2013. – № 4(57). – С 21-26.

14.  Вивчення гострої токсичності густого екстракту з листя шовковиці чорної / І.І. Герасимець, Л.С. Фіра, І.М. Герасимець, В.П. Пида //Науково-практична конференція «Актуальні питання безпечного застосування ліків», 17-18 жовтня. – Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2013. – С. 18.

15.  Пида В.П. Вивчення гепатозахисних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі медикаментозного гепатиту/ В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький // Матеріали 5-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів», 27-28 вересня. – Укрмедкнига. – Тернопіль. – 2013. – С. 377.

16.  Лихацький П.Г. Метаболічні порушення в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію / П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, І.І. Герасимець, В.П. Пида, Н.І. Руснак // Укр. біофарм. журн. – 2013. - №4(27). – С. 98-103.

17.  Пида В.П. Дослідження гепатозахисних властивостей густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі тетрациклінового гепатиту/ В. П. Пида // Медична хімія. – 2013. – Т. 15, № 3. – С. 48-52.

18.  Пида В.П. Структурні зміни печінки щурів при гострому тетрахлорметановому гепатиті та його корекції густим екстрактом чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної / В. П. Пида // Вісник морфології. – 2013. – Т. 19, № 1. – С. 6063.

19.  .Штробля А.Л. Изучение гепатозащитных свойств сухого екстракта из листьев абрикоса обыкновенного на модели поражения печени тетрахлорметаном / А.Л. Штробля, Л.С. Фира, П.Г. Лихацький, В.П. Пыда и др. // Вестник российской академии медицинских наук – 2013. – №3. – С. 68-72.

20.  Пида В.П. Встановлення гепатопротекторних властивостей екстракту з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної на моделі  тетрахлорметанового гепатиту / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г Лихацький. // Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток наукових досліджень 2012». – 19-21 листопада 2012 року. – Полтава – 2012. – Т.7, С. 221.

21.  Пида В.П. З’ясування імуномодуляторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі хронічного комбінованого гепатиту у щурів. / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г Лихацький // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 91.

22.  Лихацький П.Г. Перебіг процесів вільнорадикального окиснення у щурів різного віку за умов нітритної інтоксикації. / П.Г Лихацький., Л.С. Фіра, В.П. Пида, Л.М. Іванець // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хімія природних сполук». – 30-31 жовтня 2012 року. – Тернопіль – 2012. – С. 84.

23.  Пида Віктор. Вивчення жовчевидільної та детоксикуючої функції печінки в умовах тетрациклінового гепатиту після корекції екстрактом з бруньок обліпихи / Віктор Пида, Анна Бесараба // ХVІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених: матеріали конгр., 23-25 квітня 2012 р. – Тернопіль, 2012. – С. 252.

24.  Патент 64704 U. Україна, МПК А61К36/00. Спосіб корекції токсичних уражень печінки // І.І. Медвідь, Л.С. Фіра, Ю.Ю. Пласконіс, Л.В. Соколова. В.П. Пида. - № u20116607; Заявлено 26.05.2011; Опубл. 10.11.2011, Бюл. № 21. – 6 с.

25.  Пат. 62471 U. Україна, МПК А61К36/72, А61Р1/16. Спосіб корекції токсичних уражень печінки / / В.П. Пида, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, Е.М. Вашкеба, І.І. Медвідь. – № 201102439; Заявлено 01.03.2011; Опубл. 25.08.2011, Бюл. № 16. – 6 с.

26.  Пида В. П., Фіра Л.С., Лихацький П.Г. Вивчення антиоксидантної активності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної Інформаційний лист № 202. – 2011. – 3 с.

27.  Пида В. П.  Вивчення гострої токсичності екстракту чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної / В. П. Пида, Л.С.Фіра, О.Я. Пінкевич // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 191.

28.  Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, О.Я. Пінкевич, В.П. Пида, Р.І. Цицюра. // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» – Тернопіль, 2011. – С. 129.

29.  Вашкеба Е.М. Дослідження жовчогінної функції печінки за умов парацетамолового гепатиту / Е.М. Вашкеба, Л.С. Фіра, П.Г. Лихацький, В. П. Пида // Вісник морфології. – 2011. – Т. 17, № 3. – С. 532-534.

30.  Пида Віктор Вивчення структури печінки в умовах тетрахлорметанового гепатиту після корекції екстрактом з бруньок обліпихи / Пида Віктор // ХV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2011 р.: матеріали конгр. – Тернопіль, 2011. – С. 359.

31.  Пида В. П. Дослідження мембранопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної за умов комбінованого ураження печінки / Пида В. П. // Матеріали науково-практичної конференції студентів, молодих вчених, лікарів та викладачів, 21-22 квітня 2011 року. – Суми, 2011. – С. 69.

32.  Пида В. П. Експериментальне вивчення антиоксидантної та імуномодуляторної активності густого екстракту бруньок обліпихи крушиновидної / В. П. Пида // Український біофармацевтичний журнал. – 2011. – Т. 12, № 1. – С. 36-40.

33.  Пида В. П. Застосування густого екстракту з обліпихи крушиновидної в умовах хронічного комбінованого гепатиту в щурів / В. П. Пида // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 1. – С. 78-81.

34.  Пида В. П. Вивчення антиоксидантних та гепатопротекторних властивостей екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної на моделі гострого тетрахлорметанового гепатиту / В. П. Пида, Л. С. Фіра // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 84-86.

35.  Пида В. П. Дослідження стану імунної системи щурів на моделі хронічного гепатиту та корекція виявлених порушень густим екстрактом з бруньок обліпихи крушиновидної / Пида В. П., Фіра Л. С. // Матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 року. – Вінниця, 2010. – С. 324-325.

36.  Пида В.П. Застосування густого екстракту з бруньок обліпихи  для корекції порушень в умовах тетрахлорметанового гепатиту / В.П. Пида, Л.С. Фіра // Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії: науково-практ. конф., 21-22 жовтня 2010 р.: матер. конф. – Тернопіль, 2010. – С. 45-46.

37.  Пида Віктор Вплив різних видів екстрагентів на вилучення діючих речовин з чоловічих бруньок обліпихи крушиновидної / Пида Віктор // ХІІІ Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27-29 квітня 2009 р.: матеріали конгр. – Тернопіль, 2009. – С. 223

38.     Пида В. П. Дослідження мінімально діючої дози екстракту бруньок обліпихи крушиновидної на моделі тетрахлорметанового гепатиту. / В. П. Пида, Л. С.Фіра // Фармацевтичний часопис. – 2009. – № 2 (10). – С 32-35.

Comments