Наукові публікації доц. Вольської А.С.

1.  Посохова К.А., Черняшова В.В., Вольська А.С. Особливості впливу глутаргіну та аміногуанідину на метаболічні процеси у печінці

при гострому експериментальному перитоніті // конференція "Довкілля і здоров’я" (24-25 квітня 2009 р.). – С. 90-91.

2.  Посохова К.А., О.З. Яремчук, І.П. Кузьмак, Вольська А.С. Роль системи L-аргінін-оксид азоту в ураженні печінки при гострому панкреатиті // Здобутки клінічної та експериментальної медицини (матер. конф. Тернопіль, 4.06.2009 р.). – Тернопіль, 2009. – С. 138.

3. Посохова К.А., О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, Р.І. Цицюра, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, Вольська А.С. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою moodle при викладанні фармакології // Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір: матер. Всеукраїнської навчально-наукової конф., 21-22 травня 2009 р., М. Тернопіль. – Тернопіль ТДМУ: "Укрмедкнига", 2009. – С. 117.

4.   Посохова К.А., Вольська А.С. Особливості патогенезу гепатотоксичного впливу парацетамолу // Матер. III науково-практ. конф. "Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів" (1-2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2009. – С. 128-129.

5.     К.А. Посохова, А.С.Вольська Вплив тіотриазоліну на стан печінки при її ураженні парацетамолом / (Конф. біохімія 8-9 жовтня 2009 р.) // Журнал "Медична хімія". – 2009. – Т. 11, № 3. – С. 160.

6.  Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Мат. Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю "Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи" (20-21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.

7.  Посохова К.А., Вольська А.С., Олещук О.М., Демчук І.А. Спосіб попередження гепатотоксичної дії парацетамолу / Патент на корисну модель № 53804. Україна. UA 53804 U. МПК (2009). А61К 31/195 (2006.01). А61К 31/41. А61К 31/67. G09B 23/28 (2006.01). Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.10.2010 р.

8.  Посохова К.А., Вольська А.С., Демчук І.А. Вплив тіотріазоліну й ацетилцистеїну на стан печінки при її ураженні парацетамолом // Запорожский медицинский журнал. – 2010. – Т. 12, № 5. – С. 195-197.

9.   Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Климнюк С.І., Малярчук Г.Р., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. IV, № 3 (33). – С. 83-86.

10. Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном // Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина : матер. VI  Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, прсвяченої 90-річчю професора О.О. Столярчука, 10-11 листопада 2010 р. – Вінниця, 2010. – С. 336-337.

11.  Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36-40.

12.  Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126.

13.   Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном та ацетилцистеїном / Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів : матер. 4-ї наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 29-20 вересня 2011 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2011. – С. 222.

14.  Methodical instructions for students Pharmaceutical forms of drugs / K.A. Posokhova, O.M. Oleshchuk, O.O. Shevchuk, V.V. Chernyashova, A.S.Volska, O.Ya.Pinkevych – Ternopil, 2011– 50 p.

15.  Посохова К.А., Вольська А.С. Гепатопротекторні властивості ацетилцистеїну при гострому ураженні печінки парацетамолом / Матеріали науково – практичної конференції “Довкілля і здоров’я” (Тернопіль, 27-28 квітня 2012 р.). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига», 2012. – С. 165.

16.  Посохова К.А., Вольська А.С. Тіотриазолін попереджує ураження печінки парацетамолом / Ліки – людині. Сучасні проблеми створення, вивчення та апробації лікарських засобів : матеріали ХХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю ( Харків 15 березня 2012 року ). – Харків НФАУ, 2012. – С. 130.

17.      Посохова К.А., Вольська А.С. Профілактика гепатотоксичної дії парацетамолу за допомогою тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Український біофармацевтичний журнал. – 2012. – № 5-6 (22-23). – С. 42-45.

18.      Посохова К.А., Вольська А.С. Вплив ацетилцистеїну та тіотриазоліну на стан печінки при їх повторному введенні здоровим тваринам // Матер. науково-практ. конф. «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 25-26 квітня 2013 р.). – Тернопіль, ТДМУ: «Укрмедкнига», 2013. – С. 166.

19.  Вольська А.С., Посохова К.А., Ніколаєва В.В. Вплив тіотріазоліну на стан систем прооксиданти/антиоксиданти та мітохондріального транспорту електронів // Актуальні питання безпечного застосування ліків / Матер. науково-практ. конф. – Тернопіль, ТДМУ, 2013. – с. 17-18.

20.      Вольська А.С., Посохова К.А., Чернухіна О.О. Вплив ацетилцистеїну на вміст інтерлейкінів при ураженні печінки парацетамолом // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів: 5 науково-практ. конф. з між нар. участю, 27-28 вересня 2013 р., Тернопіль: тези допов. – Тернопіль, 2013. – С. 344-346.

21.  Посохова Е.А., Вольская А.С. Влияние тиотриазолина и ацетилцистеина на состояние печени здоровых животных и их антиоксидантная активность in vitro // Медицинские новости (Белоруссия). – 2013. – № 6. – С. 85-87.

22.   Посохова К.А., Вольська А.С., Чернухіна О.О. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну // Вісник морфології (Reports of morphology). – 2013. – Т. 19, № 2. – С. 302-306.

23.   Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист  інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової  конференції з міжнародною участю “Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах україни”, Тернопіль, 15-16.05.2014 р. – Тернопіль: Укрмедкнига. – С. 673-674.

24.      Посохова К.А., Герасимець І.І., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Мосейчук І.П., Вольська А.С., Пида В.П., Зозуляк Н.Б. Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів // Українська професійна мова: історія і сучасність (Матер. Регіональної науково-практичної конференції, 26-27 червня 2014 р.). – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2014. – С. 14.

25. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136.

26.      Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст: збірник матеріалів регіональної науково-методичної конференції (6-7 листопада 2014 р.). – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – С. 78-79.

27.    Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті / В. В. Черняшова, К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18.

28.  Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та призначенні тіотриазоліну та ацетилцистеїну / Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. // // Мед хімія. – 2014. – № 4. – С. 112.

29.    Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О. Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів // Інформаційний лист (про нововведення в системі охорони здоров’я). – Київ, 2014. – № 201 – 2014.

30.   Викладання фармакології студентам-іноземцям / Олещук О.М., Посохова К.А., Шевчук О.О., Герасимець І. І., Вольська А.С., Черняшова В.В., Пида В.П., Грищук О.Л. // Матер. регіональної науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 р., Тернопіль). – Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига». – 2014. – С. 78-79.

31.   Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку) : матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

32.     Посохова К.А., Олещук О.М., Вольська А.С., Матюк Л.М. Побічні реакції НПЗЗ при їх застосуванні у Тернопільській області // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів  матеріали ХХХII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФАУ, 2015. – С. 97. – (Серія «Наука»).

  33.     Олещук О.М., Іванків Я. І., Шевчук О. О., Вольська А.С., Пида В.П., Маланчук С. Л., Черняшова В. В., Герасимець І. І. Мелатонін при холестатичному ураженні печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – 2015. – С. 211

   34.     Посохова К.А., Олещук О.М., Вольська А.С., Матюк Л.М. Побічні реакції НПЗЗ при їх застосуванні у Тернопільській області // Ліки – людині. Сучасні проблеми фармакотерапії і призначення лікарських засобів матеріали ХХХII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (21 травня 2015 року). – Х. : НФАУ, 2015. – С. 97. – (Серія «Наука»).

 

Comments