Наукові публікації ас. Луканюк М.І.

1.  Олещук О.М. Особливості організації навчального процесу на кафедрі фармакології / О.М. Олещук, К.А. Посохова, І.П. Мосейчук, В.В. Черняшова, О.О. Шевчук, В.П. Пида, А.С. Вольська, С.М. Маланчук, А.В. Чорномидз, М.І. Луканюк // «Сучасні підходи до вищої медичної освіти»: матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ (18-19 травня 2017 року). Том ІІ. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига" – 2017. – С. 105-106.


2.     Investigation of phenolic compounds content in Chamerion angustifolium L. herb freeze-dried extract. Feshchenko H., Oleshchuk O., Lukanyuk M., Feshchenko BM / The Pharma Innovation Journal 2017; 6(3): 40-43


3.  Марчишин С. М. Дослідження відхаркувального ефекту густих екстрактів з листків та кореневищ з коренями первоцвіту весняного / С. М. Марчишин, М. І Луканюк, Л. Г. Шостак, Н. М. Островський  // Сучасні проблеми клінічної фармакології з позиції доказової медицини : наук.-практ. конф., з міжнар. участю, 13-14 квітня 2017 р. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. –  С. 45-47.


4. Марчишин С. М. Макро- і мікроскопічні ознаки первоцвіту весняного (Primula veris L.) : інформ. лист / Марчишин С. М., Демидяк О. Л., Луканюк М. І., Шостак Л. Г. – К. : Центр „Укрмедпатентінформ” МОЗ України, 2016. – № 82-2016. – 5 с.


5.  Савич А. Дослідження флавоноїдів та гідроксикоричних кислот у зборі антидіабетичному методом ВЕРХ / А. Савич, М. Луканюк // Матеріали XX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 345.


6.  Луканюк М. І. Фітохімічне дослідження листків липи американської / М. І. Луканюк,  С. М. Марчишин // Фармація ХХІ століття: тенденція та перспективи: Матеріали VIIІ Національного з’їзду фармацевтів України, Том 1. – Харків, 2016. – С. 106


7.  Визначення параметрів гострої токсичності антидіабетичного збору / А. О. Савич, С. М. Марчишин, О. Ю. Кошова, М. І. Луканюк // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Хімія природних сполук» – Терновіль, 2016. – С. 101-102.


8.     Savych A. Determination of micro- and macroelements in antidiabetic plants gatering / Alona Savych, Maryana Lukanyk // Матеріали II Міжнародної науково-практичної internet-конференції – Харків, 2016. – С. 29.

   9.   Марчишин С. М. Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (Primula veris L.) / С. М. Марчишин, Г. Л. Шостак, М. І.       Луканюк, У. М. Тимченко // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – № 2,3 (23) – С. 104 – 106.

        10.    Пат. на винахід 100731 Україна, МПК А61К 36/00 / Марчишин С. М., Дахим І. С, Луканюк М. І. Отримання рослинної субстанції з відхаркувальною та протизапальною активністю. Україна UA. Заявл. 09.02.2015; опубл. 10.08.2015, Бюл. 15.

 11 .    Луканюк М. Дослідження біологічно активних речовин у квітках та листках хризантеми садової багаторічної сорту Belgo / М. Луканюк, М. Духніч, О. Полонець // Матеріали XIХ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присв’ячений пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – С. 357.

  12.     Марчишин C. М. Жирнокислотнный состав липофильного экстракта травы маргариток многолетних /Дахым, М. И. Луканюк // Сетевое научное издание :Медицина и образование в Сибири. / 2014. ― № 2. ― 5 с. 

  13.     Практикум з ідентифікації лікарської рослинної сировини : навч. посіб. / [В. М. Ковальов, С. М. Марчишин, О. П. Хворост та ін.] ; за ред. В. М. Ковальов, С. М. Марчишин. – Тернопіль : ТДМУ, 2014. – 264 с.

  14.    Марчишин С. М., Шанайда М. І., Кернична І. З., Демидяк О. Л. та ін. Досвід викладання ресурсознавства лікарських рослин для студентів фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація» // Матер. Всеукр. наук. навч-наук. конф., присвяченої 160-річчю з дня народження І. Я. Горбачевського "Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України" (15–16 травня 2014 р., м. Тернопіль). – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига, 2014. – С. 284–285.

 15.    Королюк Н. Кількісне визначення флавоноїдів у квітках та листках хризантеми низькорослої сорту Apro / Н. Королюк, М. Луканюк, О. Демидяк // Матеріали XVIII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2014. – С. 263.

 16.   Демидяк О. Л. Біологічно активні речовини квіток та листків хризантеми низькорослої сорту Apro / О. Л. Демидяк, М. І. Луканюк, Н. О. Королюк // Матеріали I Міжнародної науково-практичної internet-конференції «Теоретичні та практичні аспекти дослідження лікарських рослин» 20-21 березня 2014 р. – Харків: вид-во НФаУ, 2014. – С. 81.

 1 7  .     Пат. на винахід 84100 Україна, МПК А61К 36/00 / Марчишин С. М., Луканюк М. І., Демидяк О.Л., Яковлєва Л. В. Отримання фармакологічно активної субстанції з протизапальною активністю. Україна UA. Заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. 19.

  18.  Пат. на винахід 84099 Україна, МПК А61К 36/00, А61Р 37/08 / Марчишин С. М., Луканюк М. І., Демидяк О.Л. Отримання полісахаридного комплексу з антигістамінною активністю. Україна UA. Заявл. 08.04.2013; опубл. 10.10.2013, Бюл. 19.

 19.   Марчишин С. М. Вивчення протиалергічної дії полісахаридів листків липи серцелистої / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк // Фармацевтичний часопис. – 2013. - № 2 (26) – С. 105 – 108.

  20.    Марчишин С. М. Липа лікує / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк // Тернопіль: ТДМУ, 2013. – 72 с.

  21. Леницька О. Б. Експериментальне дослідження антиалергічної активності полісахаридів липа / О. Б. Леницька, С. М. Марчишин, М. І. Луканюк // Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Функціональні харчові продукти – дієтичні добавки – як дієвих засіб різнопланової профілактики захворювань» 11-12 квітня 2013 р. – Харків: Есен, 2013. – С. 152.

 22.      Луканюк М. Дослідження протизапальної дії густого екстракту з листків липи на моделі карагенінового набряку у щурів / М. Луканюк // Матеріали XVII Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2013. – С. 313

    23.    Mariana I. Lukanuyk. Investigation of the phenolic compounds in the leaves of some Lime (Tilia) species / Mariana I. Lukanuyk // 2nd International Conference and Workshop. Plant – the source of research material. – Lublin, 2012. -  P. 233.

 24.   Луканюк М.І. Жирнокислотний склад листків деяих видів рослин родини Липові / М.І. Луканюк, С.М. Марчишин // Український біофармацевтичний журнал. – 2012 – №  1-2 (18-19). – С. 62-66.

  25.     Марчишин С.М. Фармакогностичне дослідження рослин родини Липові, що зростають у Гермаківському дендропарку / С.М. Марчишин, М.І. Луканюк, О.Л. Демидяк // Матеріали науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я», 27-28 квітня 2012 р. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С.139.

  26.  Луканюк М. Визначення кількісного вмісту БАР в екстрактах листків липи серцелистої / М. Луканюк // Матеріали XVІ Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених присв’ячений 55-річчю Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського – Тернопіль: Укрмедкнига, 2012. – С. 271.

 27.       Луканюк М. І. Морфолого-анатомічна будова листків липи повстистої / М. І. Луканюк, С. М. Марчишин // Фармацевтичний часопис. – 2012. – № 1 (21) – С. 6 – 9.

 28.  Марчишин С. М. Вміст пігментів у листках рослин родини Липові / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк, І. В. Коваль // ІVНаціональний з’їзд фармакологів України. Тези доповідей. Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. - № 5 (24) – С. 204 – 205.

  29. Луканюк М. І. Вміст полісахаридів у листках рослин родини Липові / М. І Луканюк, С. М. Марчишин // Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 42-43. 

 30. Луканюк М. Вміст жирних кислот у видах Лип, що зростають у Гермаківському дендропарку / М. Луканюк, І. Коваль // Матеріали XV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2011. – С. 349.

  31.  Луканюк М. І. Хімічне дослідження листків рослин родини Липові / М. І. Луканюк // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених (21-22 квітня 2011 р.). – Х.: вид-во НФаУ, 2011. – С. 85.

  32.   Марчишин С. М. Макро- та мікроскопічний аналіз листків листків липи широколистої / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2011. - Т.6, №1 – С. 51 – 54.  

  33.    Марчишин С. М. Морфолого-анатомічна будова листків липи серцелистої / С. М. Марчишин, М. І. Луканюк // Фармацевтичний часопис. – 2010. - № 4 (16) – С. 6 – 9.

      34.         Марчишин С. М. Порівняльний аналіз ефірних олій листків деяких видів родини Липові / С. М. Марчишин, М. І. Драпак, І. М. Коваль // Фармація України. Погляд у майбутнє: Матеріали VII Національного з’їзду фармацевтів України, 15 - 17 вересня 2010 р. – Харків, 2010. – С. 306

  35.    Драпак М. Порівняльний мікроскопічний аналіз листків липи серцелистої (TILIA CORDATA MILL.) та липи широколистої (TILIA PLATYPHYLLOS SCOP.) / М. Драпак // Матеріали XIV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – C. 288.

      36.     Коваль І. Порівняльна характеристика анатомічної будови  листків липи американської і липи європейської, які зростають на території Гермаківського дендропарку / І. Коваль, М. Драпак // Матеріали XIV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених – Тернопіль: Укрмедкнига, 2010. – C. 292.

  37.  Драпак М.  Дослідження елементного складу родини Липові ( Tiliacae ) / М. Драпак, І. Коваль, О. Баєв // XIII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених, 27 - 29 квітня 2009 р.: матеріали конгресу. – Тернопіль, 2009. – С. 215.

  38.   Марчишин С. М. Дослідження елементного та ефіроолійного складу листків та суцвіття липи серцелистої / С. М. Марчишин, М. І. Драпак // Фармацевтичний журнал №1, січень – лютий 2009. – C. 123-127.

 39.  Драпак М. Дослідження ліпофільної фракції листків і суцвіть липи серцелистої / М. Драпак // XII Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених – Тернопіль, 2008. – C. 215.

 

Comments