Наукові публікації проф. Олещук О.М.

1.    Investigation of phenolic compounds content in Chamerion angustifolium L. herb freeze-dried extract. Feshchenko H., Oleshchuk O., Lukanyuk M., Feshchenko BM / The Pharma Innovation Journal 2017; 6(3): 40-43

2. Soroka Y, Lisnychuk N, Demkiv I, Oleshchuk O. Sorption correction of nephron sub-microscopic changes caused by neoplastic chronic intoxication with the application of cytostatic therapy. Georgian medical news. 2017 Jan; (262): 20-24

3.  Ostrovska H., Oleshchuk O., Vannini S., Cataldi S., Albi E., Codini M. et al. Epilobium angustifolium L.: A medicinal plant with therapeutic properties. The EuroBiotech Journal. 2017 May; 1(1): 126-131.

4.   Oleshchuk O.M. Leptin resistance and type 2 diabetes / ОМ. Oleshchuk, H. Ya. Loi // International jornal of medicine and medical research. – 2017, volume3, issue 1. –  С. 15-21.

5.  Шанайда M.I. Вивчення гострої токсичності рідкого екстракту трави чаберу садового / M. I. Шанайда, O.M. Олещук /  Український  біофармацевтичний журнал. –  2017; 4(51) : 22-26.

6.   Дослідження гепатопротекторної активності рідкого екстракту трави чаберу садового при тетрахлорметановому гепатиті / М. І. Шанайда, О. М. Олещук, П. Г. Лихацький, І. З. Кернична / Фармацевтичний часопис. – 2017; №2 , С. 91-97.

7. Иванкив Я. И. Изучение влияния мелатонина на желчевыделительную функцию печени при экспериментальном дексаметазоновом диабете / Я. И. Иванкив, А. М. Олещук, А. С. Вольская // Проблемы биологии и медицины. – Cамарканд. –2016. – №1 (86). – С. 103–106.

8. Іванків Я. І. Застосування мелатоніну при експериментальному цукровому діабеті I типу / Я. І. Іванків, О. М. Олещук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – Київ: ТОВ «Видавничий дім «Авіцена». – №3 (49). – 2016. – С. 41-47.

9.  Олещук О. М. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології / О.М. Олещук, А.В. Чорномидз // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95

10.  Олещук О.М. Мелатонін як гепатопротектор при цукровому діабеті О.М. Олещук, Я. І. Іванків / Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 1 (78). – С. 10–15.

11.  Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології / Олещук О. М., Посохова К.А., Мосейчук І. П., Черняшова В. В., Шевчук О.О.,. Пида В.П, Вольська А.С. // Мат. конф. «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» – Тернопіль, 2015. – С. 205–206.

12.  O. M. Oleshchuk, K. A. Posokhova, A. Ye. Mudra. L-Arginine, but not L-NAME protects against liver injury induced by experimental ischemia reperfusion. Int. J. Med. Med. Res. 2015; 1(1): 58-62.

13.  O. O. Shevchuk, K. A. Posokhova, O. M. Oleshchuk, T. V. Datsko The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats  Int. J. Med. Med. Res. 2015; 1(1): 68-74.

14.  «Фармакологія – наочно» (Фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) /  Під редакцією С.М. Дрововоз (Дрововоз  С.М., Бєлік Г.В., … Олещук О.М.) – Харків,2015 – 204 с.

15.  Пятницький  Ю. С. Експериментальне вивчення антигенних властивостей крірксенодерми / Ю. С. Пятницький, О. М. Олещук, Ю. І. Бондаренко // Мед. хімія. – 2015. – № 2 (16). – С. 38–40. 

16.  Олещук О.М. Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю «Медико-профілактична справа» / О.М. Олещук, В.В. Черняшова, І.І. Герасимець // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 63–67.

17.  Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

18.  Марчишин С.М. Визначення фармакологічної активності нового рослинного збору з антидіабетичною активністю / С.М. Марчишин, О.М. Олещук, А.О. Савич – Фітотерапія часопис. – 2015. – № 2. – С. 35–40.

19.  Іванків Я. І. Показники прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу здорових тварин за введення мелатоніну / Я. І. Іванків, О. М.  Олещук // Медична та клінічна хімія. – 2015. – Т. 17. № 2.– С. 39–42.

20.  Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

21.  Посохова К. А. Контроль за безпечним застосуванням лікакрських засобів у Тернопільській області  / К. А. Посохова, О. М. Олещук, Л. М. Матюк // Раціональна фармакотерапія. – 2015. – С. 24–27.

22.  Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки здорових щурів / О.М. Олещук / Фізіологічний. ж–л – 2014. – № 2 (160). – С. 58–62.

23.  Качанов О. Є. Застосування лікувального масажу з ефірними оліями у пацієнтів з аллопецією / Качанов О.Є. , Олещук О.М. / Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 22–24.

24.  Качанов О. Є. Дослідження впливу лікувального масажу волосяної частини голови з ефірними оліями на ріст волосся / Качанов О. Є., Олещук О. М. / Медсестринство. – 2014. – № 2. – С. 9–14.

25.  П’ятницький Ю. С. Експериментальне вивчення антигенних властивостей кріоксенодерми / Ю. С. П'ятницький, О.М. Олещук, Ю.І. Бондаренко // Медична хімія. – 2014. – № 2 (59). – С. 38–41.

26.  Олещук О. М. Стан системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки / О. М. Олещук // Вісник проблем біології та медицини . – 2014. – Т. 2 (111), В. 3 . – С. 198–202.

27.  Олещук О. М. Вплив аміногуанідину на показники системи оксиду азоту при експериментальному цирозі печінки / О. М. Олещук // Світ медицини та біології. – 2014. – № 3 (45). – С. 133–140.

28.  Олещук О.М. ПЛР-діагностика: принципи, досягнення та перспективи / Олещук О.М., Мудра А.Є. ,Зозуляк Н.Б. // Медична хімія. – 2014. – № 3. – С. 97–103

29.  Олещук О.М. Рівень прозапальних цитокінів та no-синтази при гострому токсичному гепатиті та за введення модуляторів синтезу оксиду азоту / Олещук О.М. // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 3. – С. 93–96.

30.  Мудра А .Є. Особливості викладання біохімії студентам-іноземцям / А. Є. Мудра, О. М.Олещук //  Медична освіта – 2014. – С. 108–110.

31.  O. Oleshchuk Protective effects of L-arginine on hepatic ischemia reperfusion injury: an experimental study / Oleshchuk O. / Problems of biology and medicine – 2014 (81). – P. 150–155.

32. Олещук О.М. Протективний вплив ішемічного прекондиціонування на стан печінки при її ішемічно–реперфузійному пошкодженні / О.М. Олещук / Клінічна хірургія. – 2013. – № 4. – C. 42–47.

33.  Олещук О. М. Рівень прозапальних цитокінів та NO–синтази при гострому токсичному гепатиті та за введення модуляторів синтезу оксиду азоту / О. М. Олещук // 2013. – №1. – С. 91–96.

34.  Олещук О. М. Вплив блокатора синтезу оксиду азоту на стан печінки при внутрішньопечінковому холестазі / О. М. Олещук // Медична хімія. – 2013. – №1 (54). – С. 10–15.

35.  Олещук А.М. Изучение показателей морфофункционального состояния печени, липопероксидации и системы оксида азота при экспериментальном циррозе / А. М. Олещук, А.З. Миколенко, С. В. Трач Росоловская  // Медицина и образование в Сибири (электронный журнал). – 2013. – № 2. (февраль) режим доступу: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=974

36.  Викладання фармакології–деякі підсумки і перспективи / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук / Медична освіта. – 2013. – №1. – С. 147–150.

37.  Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на біохімічні показники функціонального стану печінки здорових щурів / О.М. Олещук / Фізіологічний. ж–л – 2014. – № 2 (160). – С. 58–62.

38.  Сорока Ю. В. Фактори розвитку оксидативного стресу за умов індукованого канцерогенезу та їх сорбційна корекція / Ю.В. Сорока, Ю.О. Ковальчук, О.М. Олещук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2013. – №2 (19). – С. 176–180.

39.  Качанов О. Є. Застосування лікувального масажу з ефірними оліями у пацієнтів з аллопецією / Качанов О.Є. , Олещук О.М. / Медсестринство. – 2014. – № 1. – С. 22–24.

40.  Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М. Побічні реакції при застосуванні антибіотиків в Україні у 2012 році // Ваше здоров’я. – 2013. – № 37-38, № 39-40, № 41-42, № 43-44.

41.  Модуляція системи оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М Олещук, Т.В. Дацко та ін. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С. 15–19.

42.  Олещук О.М. Модуляція системи оксиду азоту при експериментальному цирозі / О.М. Олещук, К.А. Посохова, Н.Є. Лісничук, А.Є. Мудра // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип.1 (91). – С.152–155.

43.  Олещук О.М. Прооксидантно–антиоксидантний баланс у печiнцi щурiв при її iшемiї–реперфузії за присутностi модуляторів синтезу оксиду азоту / О.М. Олещук // Мед. хімія – 2012. – № 2, Т. 6. – С. 49–53.

44.  Олещук О.М. Оксид азоту та жовчовиділення / О.М. Олещук // Вісник наук. досліджень.  – 2012. – № 2(67) – С. 85–88.

46.  Олещук О.М. Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при цирозі печінки / О.М. Олещук // Загальна патологія та патологічна фізіологія. – 2012. – Т.7, № 2– С. 99 –106.

47. Олещук О.М. Аміногунідин при внутрішньо печінковому холестазі / О.М. Олещук // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2012. – Т. 7. – №3. – С. 36–41.

48.  Олещук О.М. Експериментальне обґрунтування застосування попередників синтезу оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Шпитальна хірургія. – 2012. – № 4. – 42–47.

49.  Олещук О.М Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці / О.М. Олещук // Вісник наук. досліджень – 2012. – № 3(68) – C. 94–97.

50.  Безпечність застосування інфузійних розчинів у Тернопільській області / К.А. Посохова, О.М. Олещук, Л.М. Матюк // Укр. ж–л гематології та трансфузіології – 2012.– №4д(15). – С. 479.

51.  Олещук О.М. Зміни біохімічних показників стану печінки при експериментальному цирозі та за дії модуляторів синтезу оксиду азоту / О.М. Олещук / Мед. хімія – 2012. – Т.14,№ 4(53). – С. 19–27.

52.  Олещук О.М. Модуляція системи оксиду азоту при ураженнях печінки / О.М. Олещук // Мат. IV нац. з’їзду фармакологів України.  – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011– № 5 (24). – С. 229.

53.  Посохова К.А. Особливості взаємодії ліків та продуктів харчування // К.А. Посохова, О.М. Олещук // Мат. IV нац. з’їзду фармакологів України.  – Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011– № 5 (24). – С. 261–262.

54.  Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель  / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О .Шевчук, О.М. Олещук //  Мистецтво лікування. –  2011. – № 3. – С. 81–83.

55.  Изучение эффективности препарата энтеросгель при экспериментальной почечной недостаточности / Фира Л.С., Николаев В.Г., Клищ И.Н., Олещук О.М., Лихацкий П.Г. // Медицина неотложных состояний 1-2(32-33) 2011 режим доступу: http://urgent.mif-ua.com/archive/issue-16239/

56. Изучение эффективности использования энтеросорбента энтеросгель в лекарственной форме паста для перорального применения на модели экспериментального стрептозотоцинового диабета / Черняшова В.В., Гнатюк М.С., Олещук О.М., Николаев В.Г., Клищ И.Н // Міжнародний ендокринологічний журнал 1 (33) 2011 Режим доступу: http://endocrinology.mif-ua.com/archive/issue-15746/article-15777/

57.  Олещук О.М. Протективна роль оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Фармакологія та лік. токсик. – 2010. – №6 (19). – С.41–45.

58.  Олещук О.М. Застосування модуляторів синтезу оксиду азоту при токсичному та холестатичному ураженнях печінки / О.М. Олещук // Укр. ж–л клін. та лаб. медицини. – 2011. – № 1, Т. 6. – С. 214–217.

59.  Олещук О.М. Особливості гістологічних змін печінки при холестазі, викликаному £–нафтилізотіоціанатом // О.М. Олещук, Т.В. Дацко // Вісник морфології. – 2011. – Т 17 (1). – С. 103–106.

60.  Олещук О.М. Безпечність фармакотерапії та поліпрагмазія / О.М. Олещук // Провізор. – 2011. – № 12. – С. 30–34.

61.  Корекція гепатотоксичної дії антеретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель   / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Ліки України. – 2010. –  № 10. – С. 93–95.  Режим доступу: http://www.healthmedix.com/catalog.php?c=number_dtls&id_type=1&id_mag=112

62. Олещук О.М. Блокатори синтезу оксиду азоту при ішемії–реперфузії печінки / О.М. Олещук // Здобутки клін. і експ. медицини. – 2010. – № 2. – С. 70–72.

63. Посохова К.А., Ніколаєв В.В., Шевчук О.О., Олещук О.М., Кліщ І.М., Ніколаєва В.В. Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2010. – Т. 10, в. 4(32). – С. 121–125.

67.  Методические рекомендации Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р. / Николаев В.Г., Картель Н.Т., Посохова Е.А., Клищ И.Н., Геращенко И.И., Гурина Н.М., Бардахивская К.И., Сарнацкая В.В., Сахно Л.А., Олещук О.М., Николаева В.В., Шевчук О.О. // «Доклиническое изучение энтеросорбентов» //Київ.-ТОВ «ДІА». – 2010. –56 с.

68.  Олещук О.М. Зміни морфо функціонального стану печінки на фоні введення  L–аргініну та N–нітро–L–аргініну при ішемії–реперфузії / О.М. Олещук, Т.В. Дацко, Я.Я. Боднар, М.Я. Фурдела // Вісник наук. досліджень. – 2010. – № 4. – С.126–128.

69.  Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Шевчук О.О., Олещук О.О., Кліщ І.М., Дацко Т.В., Ніколаєва В.В. // Вісник морфології. – 2010. – №16(3). – С.548–551.

70. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту Ентеросгелю, Ксерогелю, метил кремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., О.З. Яремчук, Шевчук О.О., А.С. Вольська // Фармакологія та лікарська токсикологія – 2010. – № 5. –  С.36–39.

 

Comments