Наукові публікації доц. Шевчук О.О.

1.   Ультраструктурні зміни шкіри за умов корекції контактного нікелевого дерматиту наноінкапсульованими препаратами / І.І. Худан-Цільо, М.М. Корда, О.О. Шевчук, [та ін.] // Клінічна та експериментальна медицина. – 2017. – том 67, № 4. – С. 55-62


2.  Состояние липидного обмена и его коррекция фармацевтическим средством на основе козлятника лекарственного при экспериментальном метаболическом синдроме / К.И. Курило, И.Н. Клищ, О.О. Шевчук, А.С. Вольская // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный медицинский институт). – 2017. – № 4, Том 97. – С. 153-158.

    3.  Худан-Цільо І. І. Порівняльна характеристика ефективності вільної та наноформи препарату бетаметазону при контактному            нікелевому дерматиті / І.І. Худан-Цільо, О.О. Шевчук, М.М. Корда // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2017.        –    № 4. – С. 23-30

   4.  Худан-Цільо І. І. Наноінкапсульована СОД для топічного лікування контактного нікелевого дерматиту // І.І. Худан-Цільо, М.М.     Корда, О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 4. – С. 140-144

5.  Кінетика абсорбції МІГУ-6 – потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В. Д. Лук’янчук, Н. В. Мелещенко, І. Й. Сейфулліна, О. О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С. 117-120

6.  Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень) / О.О. Шевчук, І.М. Тодор, К.А. Посохова, Є.О. Снєжкова, В.Г. Ніколаєв // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С. 16-20.

7.  Adsorptive treatment of acute radiation sickness: past achievements and new prospects / O.O. Shevchuk, E.A. Snezhkova, K.I. Bardakhivskaya, V.G. Nikolaev // In: Regenerative Medicine, Artificial Cells and Nanomedicine: Volume 4. Hemoperfusion, Plasmaperfusion and Other Clinical Uses of General, Biospecific, Immuno and Leucocyte Adsorbents. Edited by: Thomas Ming Swi Chang, Yoshihiro Endo, Volodymyr G Nikolaev, Tohru Tani, Yaoting Yu, Wen-Hui Zheng. – 780 pp. 2017. ISBN: 978-981-4749-07-7 (hardcover) chapter 8 pp. 245-56

8.  Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk, Ya.Ya. Bodnar, K.I. Bardakhivska, T.V. Datsko, A.S. Volska, K.A. Posokhova, V.F. Chekhun, V.G. Nikolaev // Exp. Oncol. – 2016. – vol. 38, issue 3. – P. 172-175.

9.  Особливості побудови інформаційного забезпечення компютерних систем призначень лікарських засобів в перинатальній медицині / С.М. Злепко, Г.С. Лепьохіна, О.О. Шевчук, С.В. Костішин, О.Ю. Азархов, Р.М. Вирозуб // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 1. – С. 63-65. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5990

10. Шевчук О.О. Вплив вуглецевого ентеросорбенту і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на проксидантно антиоксидатний гомеостаз на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 4-5. – С. 97-102

11.   Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

12. Шевчук О.О. Морфо-функціональні зміни печінки на тлі цитостатичної терапії та її фармакокорекції / О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 92-96. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-276Х.2015.3.5214

13. Шевчук О.О. Морфологічні аспекти протекторного впливу вуглецевого ентеросорбента і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на структуру тонкого кишечника при застосуванні мелфалану / О.О. Шевчук // Морфологія. – 2015. – № 3. – C. 117-121

14.    Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

15.   Наукова та інноваційна діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2013-2014 рр.) / Марценюк В.П., Шевчук О.О., Закрутько Л.І., Соколова Л.В. // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 45-54. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i3.4969

16. Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров'я України з проблем захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011-2014 рр. / А.Є. Горбань, Л.І. Закрутько, О.М. Дзюба, Л.Г. Білан, О.О.Шевчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 44-48. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2015.3.5765

17.   Особливості організації освітньо-виховного процесу у вищих навчальних закладах / О. З. Яремчук, Г.Г. Габор, І.Я. Криницька, М.І. Куліцька, О. О. Шевчук // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97-99. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i3.4984

18.  Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor / OO Shevchuk, KA Posokhova, IN Todor, NU Lukianova, VG Nikolaev, VF Chekhun // Experimental Oncology. – 2015. – № 2 (37). – Р. 135-138

19. Дослідження мієлопротекторної дії комбінованого застосування вітчизняного рекомбінантного колонієстимулюючого фактора гранулоцитів (р-КСФГ) та ентеросорбента С2 у щурів зі злоякісною карциномою Герена / І.М. Тодор, Н.Ю. Лукянова, Н.К. Родіонова, О.О. Шевчук, В.Г. Ніколаєв, В.Ф. Чехун // Наука та інновації. – 2015. – том 11, № 2. – С. 46-52 http://dx.doi.org/10.15407/scin11.02.046

20. The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats / OO Shevchuk, KA Posokhova, OM Oleshchuk, TV Datsko // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – № 1. – Р. 68-74. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/ijmmr.v1i1.2821

21.  Сампара С.Р. Особенности влияния L-аргинина на течение беременности и состояние дыхательной системы новорождённых при экспериментальном антифосфолипидном синдроме / С.Р. Сампара, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный медицинский институт). – 2014. – № 4 (1), Том 81. – С. 137-142.

22.  Shevchuk O.O., Posokhova К.А., Sidorenko A.S., Bardakhivska К.І., Maslenny V.M., Yushko L.A., Chekhun V.F., Nikolaev V.G. The influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of Melphalan. – Exp Oncol. 2014 Jun;36(2):94-100.

23. Черняшова В.В., Посохова К.А., Шевчук О.О. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті // Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18

24.  Інформаційний лист № 201-2014 «Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів» Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О.

25.  Sakhno L.A., Yurchenko O.V., Maslenniy V.N., Bardakhivskaya K.I., Nikolaeva V.V., Ivanyuk A.A., Shevchuk O.O., Korotich V.G., Nikolaev V.G. Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin. – Experimental Oncology. – 2013;35,1:45-52

26.   Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Theoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. – Experimental Oncology. – 2012;34,4:314–322

27.  Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці / О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Ніколаєва // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 94-97 

28. Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки  клінічної і експериментальної медицини – 2012. – № 1. – С. 15–19

29. Посохова К. А. Викладання фармакологіїдеякі підсумки і перспективи / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук // Медична освіта. – 2012. –  № 1. – С. 146–150

30. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ, Т.В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352). Доступ до журн. : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-15534/article-15614/print.html

31. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83

32. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними препаратами / К.А. Посохова, О.О. Шевчук, А.М. Пришляк, І.Л. Мосейчук // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 61–65.

33.    Посохова К.А. Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю / К. А. Посохова, О. О. Шевчук, А.М. Пришляк // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3 (60). – С. 81–83.

34. Посохова К.А. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій / К.А. Посохова, О.О. Шевчук, Т.В. Дацко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 41–46.

35.  Шевчук О.О. Стан печінки при окремому і поєднаному застосуванні протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів / О.О. Шевчук // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 6. – С. 30–33.

36. Посохова К. А. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою глутаргіну та ентеросгелю / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 130–133.

37.  Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Ліки України. – 2010. – № 10 (146). – С. 91–93

38. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36–40

39. Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ, Т.В. Дацко, В.В. Ніколаєва // Вісник морфології. – 2010. – № 16 (3). – С. 548–551

40. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, C. І. Климнюк, Г. Р. Малярчук, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. 9, № 3. – С. 83–86

41.  Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, В. В. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, випуск 4 (32). – С. 121–125

42.  Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126

43. Застосування препарату ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті / В. Г. Ніколаєв, І. М. Кліщ, І. В. Жулкевич, О. М. Олещук, В. В. Ніколаєва, О. О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 72–74

44. Изучение эффективности использования энтеросгеля в лекарственной форме пасты для перорального применения при ятрогенной интоксикации противотуберкулезными средствами / А. М. Олещук, В. В. Николаева, И. Н. Клищ, О. О. Шевчук, В. Н. Масленный, С. О. Ястремская // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 4. – С. 95–99

45.  Николаев В. Г., Картель Н. Т., Посохова Е. А., Клищ И. Н., Геращенко И. И., Гурина Н. М., Бардахивская К. И., Сарнацкая В. В., Сахно Л. А., Олещук О. М., Николаева В. В., Шевчук О. О. Методические рекомендации «Доклиническое изучение энтеросорбентов» // Київ. – ТОВ «ДІА». – 2010. – 56 с. Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р.

46.  Николаев В.Г., Андрейчин М.А., Бардахивская К.И., Сахно Л.А., Копча В.С., Юшко Л.А., Николаева В.В., Иванюк А.А., Шевчук О.О. Практические рекомендации по использованию гранулированных углеродных энтеросорбентов «Карболайн» // Киев. – Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. – 2013. – 16 с. Одобрено на заседании учёного совета ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, протокол № 12 от 5.12.2012 г.

47.  Ніколаєв В.Г., Андрейчин М.А., Бардахівська К.І., Сахно Л.О., Копча В.С., Юшко Л.О., Ніколаєва В.В., Іванюк А.А., Шевчук О.О. Практичні рекомендації з використання гранульованих вуглецевих ентеросорбентів «Карболайн» // Киев. – Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – 2013. – 16 с. Ухвалено на засіданні вченої ради ІЕПОР  ім. Р.Є. Кавецького НАН України. протокол № 12 від 5.12.2012 р.

48.  Nikolaev V.G., Andreychin M.A., Bardakhivska K.I., Sakhno L.A., Kopcha V.S., Yushko L.A., Nikolaeva V.V., Ivanyuk A.A., Shevchuk O.O. Practical recommendations on the use of granulated carbon enterosorbents “Carboline” // Kyiv. – R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology NAS of Ukraine. – 2013. – 16 p., approved on the meeting of Scientific Council of R.E. Kavetsky IEPOR NASU, protocol N 12 from December 5, 2012.

49. Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121

 

Comments