Наукові публікації доц. Шевчук О.О.

1. Дослідження мієлопротекторної активності двох препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на моделі цитостатичної мієлосупресії (огляд літератури і результати власних досліджень) / О.О. Шевчук, І.М. Тодор, К.А. Посохова, Є.О. Снєжкова, В.Г. Ніколаєв // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С. 16-20

2. Кінетика абсорбції МІГУ-6 – потенційного засобу фармакотерапії ендотоксемії / В. Д. Лук’янчук, Н. В. Мелещенко, І. Й. Сейфулліна, О. О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2017. – № 1. – С. 117-120

3. Adsorptive treatment of acute radiation sickness: past achievements and new prospects / O.O. Shevchuk, E.A. Snezhkova, K.I. Bardakhivskaya, V.G. Nikolaev // In: Regenerative Medicine, Artificial Cells and Nanomedicine: Volume 4. Hemoperfusion, Plasmaperfusion and Other Clinical Uses of General, Biospecific, Immuno and Leucocyte Adsorbents. Edited by: Thomas Ming Swi Chang, Yoshihiro Endo, Volodymyr G Nikolaev, Tohru Tani, Yaoting Yu, Wen-Hui Zheng. – 780 pp. August 2016. ISBN: 978-981-4749-07-7 (hardcover) chapter 8 pp. 245-56

4. Enterosorption combined with granulocyte colony stimulating factor decreases melphalan gonadal toxicity / O.O. Shevchuk, Ya.Ya. Bodnar, K.I. Bardakhivska, T.V. Datsko, A.S. Volska, K.A. Posokhova, V.F. Chekhun, V.G. Nikolaev // Exp. Oncol. – 2016. – vol. 38, issue 3. – P. 172-175

5. Особливості побудови інформаційного забезпечення комп’ютерних систем призначень лікарських засобів в перинатальній медицині / С.М. Злепко, Г.С. Лепьохіна, О.О. Шевчук, С.В. Костішин, О.Ю. Азархов, Р.М. Вирозуб // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2016. – № 1. – С. 63-65. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/24116-4944.2016.1.5990

6. Шевчук О.О. Вплив вуглецевого ентеросорбенту і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на проксидантно антиоксидатний гомеостаз на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2015. – № 4-5. – С. 97-102

7.   Організація виховної роботи на кафедрі фармакології з клінічною фармакологією / О.М. Олещук, А.С. Вольська, О.О. Шевчук, М.І. Коваль // Медична освіта. – 2015. – № 4. – С. 106-108 DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i4.5364

8.  Шевчук О.О. Морфо-функціональні зміни печінки на тлі цитостатичної терапії та її фармакокорекції / О.О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С. 92-96. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-276Х.2015.3.5214

9. Шевчук О.О. Морфологічні аспекти протекторного впливу вуглецевого ентеросорбента і гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора на структуру тонкого кишечника при застосуванні мелфалану / О.О. Шевчук // Морфологія. – 2015. – № 3. – C. 117-121

10. Основи лікарської рецептури : навч. посіб. / К.А. Посохова, О.М. Олещук, І.П. Мосейчук, В.П. Пида, І.І. Герасимець, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, А.С. Вольська. – за ред. К.А. Посохової, О.М. Олещук. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 92 с. ISBN 978-966-673-258-6. Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол № 2 від 16.06.2015 р.)

11.  Наукова та інноваційна діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського (2013-2014 рр.) / Марценюк В.П., Шевчук О.О., Закрутько Л.І., Соколова Л.В. // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 45-54. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i3.4969

12. Моніторинг засобів інноваційного забезпечення у сфері охорони здоров'я України з проблем захворюваності на найбільш соціально небезпечні та соціально значущі хвороби за 2011-2014 рр. / А.Є. Горбань, Л.І. Закрутько, О.М. Дзюба, Л.Г. Білан, О.О.Шевчук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2015. - № 3. - С. 44-48. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/1681-2786.2015.3.5765

13. Особливості організації освітньо-виховного процесу у вищих навчальних закладах / О. З. Яремчук, Г.Г. Габор, І.Я. Криницька, М.І. Куліцька, О. О. Шевчук // Медична освіта. – 2015. – № 3. – С. 97-99. DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.v0i3.4984

14. Prevention of myelosuppression by combined treatment with enterosorbent and granulocyte colony-stimulating factor / OO Shevchuk, KA Posokhova, IN Todor, NU Lukianova, VG Nikolaev, VF Chekhun // Experimental Oncology. – 2015. – № 2 (37). – Р. 135-138

15. Дослідження мієлопротекторної дії комбінованого застосування вітчизняного рекомбінантного колонієстимулюючого фактора гранулоцитів (р-КСФГ) та ентеросорбента С2 у щурів зі злоякісною карциномою Герена / І.М. Тодор, Н.Ю. Лукянова, Н.К. Родіонова, О.О. Шевчук, В.Г. Ніколаєв, В.Ф. Чехун // Наука та інновації. – 2015. – том 11, № 2. – С. 46-52 http://dx.doi.org/10.15407/scin11.02.046

16. The influence of antiretroviral and antituberculosis agents on the biochemical and histopathological indices of liver function in rats / OO Shevchuk, KA Posokhova, OM Oleshchuk, TV Datsko // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2015. – № 1. – Р. 68-74.        DOI: http://dx.doi.org/10.11603/ijmmr.v1i1.2821

17.  Сампара С.Р. Особенности влияния L-аргинина на течение беременности и состояние дыхательной системы новорождённых при экспериментальном антифосфолипидном синдроме / С.Р. Сампара, О.З. Яремчук, О.О. Шевчук // Проблемы биологии и медицины (Самаркандский государственный медицинский институт). – 2014. – № 4 (1), Том 81. – С. 137-142.

18. Shevchuk O.O., Posokhova К.А., Sidorenko A.S., Bardakhivska К.І., Maslenny V.M., Yushko L.A., Chekhun V.F., Nikolaev V.G. The influence of enterosorption on some haematological and biochemical indices of the normal rats after single injection of Melphalan. – Exp Oncol. 2014 Jun;36(2):94-100.

19. Черняшова В.В., Посохова К.А., Шевчук О.О. Ризики виникнення побічних реакцій при застосуванні бета-адреноблокаторів у професійному спорті // Медична хімія. – 2014. – № 4. – С. 15-18

20.  Патент на корисну модель  UA 92572 U. Спосіб корекції цитостатичної мієлодепресії / Шевчук О.О., Сидоренко О.С., Посохова К.А., Юшко Л.О., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г.  26.08.2014, бюл. № 16. МПК (2014.01) А61К 9/00

21. Патент на корисну модель  UA 94720 U. Спосіб пом’якшення мієлосупресивної дії високих доз цитостатиків / Шевчук О.О., Тодор І.М., Лук’янова Н.Ю., Бардахівська К.І., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. 25.11.2014, бюл. № 22 МПК (2006.01)  G09B 23/28

22.  Інформаційний лист № 201-2014 «Попередження гепатотоксичної дії анальгетиків за допомогою антиоксидантів» Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О.

23. Шевчук О.О., Посохова К.А., Сидоренко А.С., Чехун В.Ф., Николаев В.Г. Влияние углеродного энтеросорбента на функцию печени при применении мелфалана / Сборник статей научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической морфологии» (30 – 31 мая 2013 года, г. Актобе, Казахстан) // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2013. – № 1 (37). – С. 253–255

24. Sakhno L.A., Yurchenko O.V., Maslenniy V.N., Bardakhivskaya K.I., Nikolaeva V.V., Ivanyuk A.A., Shevchuk O.O., Korotich V.G., Nikolaev V.G. Enterosorption as a method to decrease the systemic toxicity of cisplatin. – Experimental Oncology. – 2013;35,1:45-52

25.  Shevchuk O.O., Posokhova E.A., Sakhno L.A., Nikolaev V.G. Theoretical ground for adsorptive therapy of anthracyclines cardiotoxicity. – Experimental Oncology. – 2012;34,4:314–322

26.  Патент на корисну модель UA 69009 U. Спосіб превентивної профілактики ішемічного ураження печінки / Олещук О.М., Посохова К.А., Дацко Т.В., Лісничук Н.Є., Шевчук О.О. Дата видачі. 25.04.2012 Бюл. № 8. МПК А61К 31/195 (2006.01) G09B 23/28 (2006.01)

27. Олещук О.М. Вплив модуляторів синтезу оксиду азоту на процеси детоксикації у печінці / О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Ніколаєва // Вісник наукових досліджень. – 2012. – № 3. – С. 94-97 

28.  Модуляція системи оксиду азоту при ішемії-реперфузії печінки / Я.Я. Боднар, О.М. Олещук, Т.В. Дацко, О.О. Шевчук, Ю.М. Орел, А.З. Миколенко // Здобутки  клінічної і експериментальної медицини – 2012. – № 1. – С. 15–19

29.  Посохова К. А. Викладання фармакології – деякі підсумки і перспективи / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук // Медична освіта. – 2012. –  № 1. – С. 146–150

30. Вплив Ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів [Електронний ресурс] / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ, Т.В. Дацко // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 1–2 (351–352). Доступ до журн. : http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-15534/article-15614/print.html

31.  Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Мистецтво лікування. – 2011. – № 3 (79). – С. 81–83

32.  Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при ураженні печінки, викликаному протитуберкульозними препаратами / К.А. Посохова, О.О. Шевчук, А.М. Пришляк, І.Л. Мосейчук // Медична хімія. – 2010. – Т. 12, № 3. – С. 61–65.

33.  Посохова К.А. Можливості медикаментозної корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросгелю / К. А. Посохова, О. О. Шевчук, А.М. Пришляк // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3 (60). – С. 81–83.

34.   Посохова К.А. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів та їх комбінацій / К.А. Посохова, О.О. Шевчук, Т.В. Дацко // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 41–46.

35.  Шевчук О.О. Стан печінки при окремому і поєднаному застосуванні протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів / О.О. Шевчук // Український медичний альманах. – 2010. – Т. 13, № 6. – С. 30–33.

36.  Посохова К. А. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою глутаргіну та ентеросгелю / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2010. – Т. 5, № 4. – С. 130–133.

37. Корекція гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту Ентеросгель / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ // Ліки України. – 2010. – № 10 (146). – С. 91–93

38. Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на вагові характеристики кишечного вмісту / Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Олещук О.М., Яремчук О.З., Шевчук О.О., Вольська А.С. // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2010. – № 5 (18). – С. 36–40

39.  Вплив ентеросгелю на стан печінки при застосуванні антиретровірусних препаратів / К.А. Посохова, В.Г. Ніколаєв, О.О. Шевчук, О.М. Олещук, І.М. Кліщ, Т.В. Дацко, В.В. Ніколаєва // Вісник морфології. – 2010. – № 16 (3). – С. 548–551

40.  Вплив кремнійорганічного ентеросорбенту ентеросгелю, ксерогелю метилкремнієвої кислоти, мікрокристалічної целюлози і вуглецевого ентеросорбенту Карболайну при їх повторному застосуванні на мікробіоценоз кишечника експериментальних тварин / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, C. І. Климнюк, Г. Р. Малярчук, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, А. С. Вольська // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. 9, № 3. – С. 83–86

41.  Вивчення можливостей корекції гепатотоксичної дії антиретровірусних засобів за допомогою ентеросорбенту ентеросгель – паста для перорального застосування / К. А. Посохова, В. Г. Ніколаєв, О. О. Шевчук, О. М. Олещук, І. М. Кліщ, В. В. Ніколаєва // Актуальні проблеми сучасної медицини. Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2010. – Т. 10, випуск 4 (32). – С. 121–125

42.  Фармакологічний скринінг потенційних антигіпоксантів – похідних ксантину / К. А. Посохова, М. М. Корда, М. Р. Хара, А. А. Гудима, М. І. Марущак, А. М. Пришляк, Д. Б. Коробко, О. М. Олещук, С. І. Яворська, І. Я. Криницька, Г. С. Сатурська, А. С. Вольська, О. З. Яремчук, О. О. Шевчук, О. В. Бакалець, Л. М. Палиця, В. А. Заріцький // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 1. – С. 123–126

43.  Застосування препарату ентеросгель для профілактики оксидативного стресу при гострій крововтраті / В. Г. Ніколаєв, І. М. Кліщ, І. В. Жулкевич, О. М. Олещук, В. В. Ніколаєва, О. О. Шевчук // Вісник наукових досліджень. – 2009. – № 1. – С. 72–74

44. Изучение эффективности использования энтеросгеля в лекарственной форме пасты для перорального применения при ятрогенной интоксикации противотуберкулезными средствами / А. М. Олещук, В. В. Николаева, И. Н. Клищ, О. О. Шевчук, В. Н. Масленный, С. О. Ястремская // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2009. – Т. 4, № 4. – С. 95–99

45.  Патент U 2009 13004 Україна, МПК G 09 B 23/28, A 61 K 31/195. Спосіб корекції антитоксичної функції печінки / Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Дацко Т.В., Чернухіна О.О., Ніколаєва В.В. – заявл. 14.12.2009 (бюл. № 9, 2010).

46.  Николаев В. Г., Картель Н. Т., Посохова Е. А., Клищ И. Н., Геращенко И. И., Гурина Н. М., Бардахивская К. И., Сарнацкая В. В., Сахно Л. А., Олещук О. М., Николаева В. В., Шевчук О. О. Методические рекомендации «Доклиническое изучение энтеросорбентов» // Київ. – ТОВ «ДІА». – 2010. – 56 с. Затверджено на засіданні Науково-експертної ради Державного експертного центру МОЗ України, протокол № 9 від 28.10.2010 р.

47. Николаев В.Г., Андрейчин М.А., Бардахивская К.И., Сахно Л.А., Копча В.С., Юшко Л.А., Николаева В.В., Иванюк А.А., Шевчук О.О. Практические рекомендации по использованию гранулированных углеродных энтеросорбентов «Карболайн» // Киев. – Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины. – 2013. – 16 с. Одобрено на заседании учёного совета ИЭПОР им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины, протокол № 12 от 5.12.2012 г.

48.  Ніколаєв В.Г., Андрейчин М.А., Бардахівська К.І., Сахно Л.О., Копча В.С., Юшко Л.О., Ніколаєва В.В., Іванюк А.А., Шевчук О.О. Практичні рекомендації з використання гранульованих вуглецевих ентеросорбентів «Карболайн» // Киев. – Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України. – 2013. – 16 с. Ухвалено на засіданні вченої ради ІЕПОР  ім. Р.Є. Кавецького НАН України. протокол № 12 від 5.12.2012 р.

49 . Nikolaev V.G., Andreychin M.A., Bardakhivska K.I., Sakhno L.A., Kopcha V.S., Yushko L.A., Nikolaeva V.V., Ivanyuk A.A., Shevchuk O.O. Practical recommendations on the use of granulated carbon enterosorbents “Carboline” // Kyiv. – R.E. Kavetsky Institute of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology NAS of Ukraine. – 2013. – 16 p., approved on the meeting of Scientific Council of R.E. Kavetsky IEPOR NASU, protocol N 12 from December 5, 2012.

50.   Олещук О.М., Іванків Я. І., Шевчук О. О., Вольська А.С., Пида В.П., Маланчук С. Л., Черняшова В. В., Герасимець І. І. Мелатонін при холестатичному ураженні печінки // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (17 червня 2015 року, м. Тернопіль). – 2015. – С. 211

51. Олещук О.М., Посохова К.А., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О.,  Пида В.П., Вольська А.С. Удосконалення форм самостійної роботи студентів при вивченні фармакології // Реалізація Закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференцзвязку): Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої памяті ректора члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (Тернопіль, 21-22 трав. 2015 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – С. 205-206.

52. Шевчук Оксана, Литвинчук Олег, Рижук Наталія Сорбційно-цитокінова корекція тромбоцитопенії при застосуванні цитостатика мелфалану / Матеріали XIX Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених присвяченого пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука (27-28 квітня 215 року). – 2015. – С. 370

53. Gerashchenko B., Shevchuk O. and Nikolaev V. Tackling chemotherapy-induced myelosuppression by an activated carbon sorbent // XXIX Congress of the International Society for Advancement of Cytometry “CYTO 2014” (May 17-21, 2014, Ft. Lauderdale, Florida, USA). – 2014. – 368/B230. – P. 208

54. Shevchuk O.O. Myeloprotective properties of carbon enterosorbents in case of alkylating cytostatics usage / O.O. Shevchuk // III International scientific and practical conference “Modern topics of fundamental medicine” (17-18 апреля 2014 года, г. Актобе) // Медицинский журнал Западного Казахстана. – 2014. – Приложение к № 1 (41). – С. 35-36 

55. Литвинчук О., Рижук Н., Шевчук О. Переваги поєднаного застосування ентеросорбції та гемопоетичного фактора росту при цитостатичній мієлодепресії / О. Литвинчук, Н. Рижук, О. Шевчук // Матеріали XVIII Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених (28-30 квітня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 208

56. Формування основ світогляду майбутніх лікарів, спрямованих на захист інтересів пацієнтів, у процесі вивчення фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, О. О. Шевчук, В. В. Черняшова, В. П. Пида, А. С. Вольська, І. І. Герасимець // Збірник Матеріалів Всеукраїнської навчально-наукової конференції  міжнародною участюДосягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України”, присвяченої 160-річчю з дня народження І.Я. Горбачевського (з дистанційним підєднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку) (15-16 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014 . – частина 2. – С. 673-674

57. Ренопротективний ефект ентеросорбції на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, А.С. Вольська, О.З. Яремчук, М.І. Куліцька, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (21 травня 2014 року, м. Тернопіль). – 2014. – С. 136

58.  Роль комунікативних навичок у підготовці іноземних студентів / К.А. Посохова, І.І. Герасимець, О.М. Олещук, О.О.Шевчук, В.В. Черняшова. І.П. Мосейчук, А.С. Вольська, В.П. Пида, Н.Б. Зозуляк // Матеріали регіональної науково-практичної конференції «Українська професійна мова: історія і сучасність» (26-27 червня 2014 року, м. Тернопіль). – С. 16-17

59.  Шевчук О.О., Вольська А.С., Чехун В.Ф., Ніколаєв В.Г. Порівняльна активність двох препаратів колонієстимулюючого фактора на моделі  цитостатичної мієлодепресії у щурів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 3 (60). – С.140

60.  Посохова К.А., Вольська А.С., Шевчук О.О., Яремчук О.З. Зміни гістологічної будови печінки при її ураженні парацетамолом та і призначення тіотриазоліну та ацетилцистеїну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання експериментальної і клінічної біохімії та фармакології» (9-10 жовтня 2014 року, м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2014. – Т. 16, № 4 (60). – С. 112

61. Шевчук О.О., Посохова К.А., Ніколаєв В.Г., Яремчук О.З., Куліцька М.І. Комбінація ентеросорбції та гемопоетичного фактору росту як засіб зменшення побічної дії алкілуючих цитостатиків // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (30-31 жовтня 2014 р., м. Тернопіль). – // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 2. – С. 281.

62.  Викладання фармакології студентам-іноземцям / О.М. Олещук, К.А. Посохова, О.О. Шевчук, І.І. Герасимець, А.С. Вольська, В.В. Черняшова, В.П. Пида, І.П. Мосейчук, О.Л. Грищук // Матеріали науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 року, м. Тернопіль). – С. 78-79

63. Посохова К.А. Організація роботи з виконання завдань фармаконагляду / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О Шевчук // Матеріали науково-методичної конференції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст» (6-7 листопада 2014 року, м. Тернопіль). – С. 85-86

64. Можливості сорбційної терапії для зменшення проявів побічної дії алкілуючих цитостатків / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, К.І. Бардахівська, В.В.Ніколаєва // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Актуальні питання безпечного застосування ліків» (17-18 жовтня 2013р., м. Тернопіль). – 2013. – С. 65–66

65. Вплив ентеросорбції  на показники оксидативного стресу / О. Литвинчук, Ю. Калюшик, О. Шевчук, Р. Цицюра, Н. Рижук // Матеріали XVII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених (22-24 квітня 2013р., Тернопіль). – С. 313

66.  Дослідження гострої токсичності густого екстракту з бруньок обліпихи крушиновидної / Анна Бесараба, Віктор Пида, Петро Лихацький, Оксана Шевчук // Матеріали XVII міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених  (22-24 квітня 2013р., Тернопіль). – С. 293

67. Вплив ентеросорбенту С1 на деякі показники оксидативного стресу на тлі застосування мелфалану / О.О. Шевчук, К.А. Посохова, О.С. Сидоренко, В.Ф. Чехун, В.Г. Ніколаєв // Збірник матеріалів підсумкової науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (18 червня 2013 р., м. Тернопіль). – 2013. – С. 184

68. Використання віртуальних комп’ютерних програм при викладанні фармакології / К.А. Посохова, О.М. Олещук, О.О. Шевчук, В.В. Черняшова, І.П. Мосейчук // Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : матеріали X ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю (Тернопіль, 18-19 квіт. 2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С. 437-438

69. Олещук О. М. Вплив мелатоніну на функціональний стан печінки при цирозі / О. М. Олещук, К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали VI конгресу патофізіологів України. – 3-5 жовтня, 2012. – Місхор, Крим. – С. 364–365

70. Посохова К. А. Теоретичне обґрунтування ефективності ентеросорбції при застосуванні антрациклінів / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації» (Луганськ, 25-26 жовтня 2012 року) // Український медичний альманах. – 2012. – т.15, № 5 (додаток 2). – С.347

71. Посохова К. А. Ефективність ентеросорбції за умов медикаментозного ураження печінки / К. А. Посохова, О. О. Шевчук, О. М. Олещук // Матеріали науково-практичної конференції «Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції» (3-4 листопада 2011 р., м. Тернопіль) // Медична хімія. – 2011. – Т. 13, № 4. – С. 195

72. Шевчук О. О. Гепатопротекторна активність глутаргіну та ентеросгелю за умов медикаментозного ураження печінки / О. О. Шевчук // Тези доповідей IV Національного з’їзду фармакологів України (10-12 жовтня 2011 р., м. Київ) // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2011. – № 5 (24). – С. 355

73. Шевчук О. О. Експериментальна фармакотерапія ураження печінки, спричиненого протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами / О. О. Шевчук // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної та експериментальної фармакології» // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2011. – № 4. – С. 97

74.  Дацко В. Зміни вмісту цитокінів на тлі введення протитуберкульозних та антиретровірусних засобів / В. Дацко, О. Шевчук // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «XV Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених» (27-29 квітня 2011 р., м. Тернопіль). – 2011. – С. 333

75. Нові напрямки організації кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології / К. А. Посохова, О. М. Олещук, І. П. Мосейчук, В. В. Черняшова, О. О. Шевчук, О. Я. Пінкевич, Р. І. Цицюра, В. П. Пида // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації» (12-13 травня 2011 р., м. Тернопіль). – 2011. – С. 129

76. Дацко І. Деякі біохімічні показники при гепатопатії, спричиненій туберкулостатиками / І. Дацко, В. Дацко, О. Шевчук // Матеріали ХІV Міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, 13–15 квітня 2010, Тернопіль. – 2010. – С. 285

77.   Шевчук О. О. Активність печінкових ферментів на тлі застосування антиретровірусних засобів / О. О. Шевчук // Матеріали VIIІ–ої науково-практичної конференції з міжнародною участю студентів та молодих вчених «Науковий потенціал молоді – прогрес медицини майбутнього» (14–16 квітня 2010 р., м. Ужгород). – С. 146

78.  Шевчук О. О. Корекція гепатотоксичної дії протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів глутаргіном та ентеросгелем / О. О. Шевчук, К. А. Посохова // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з клінічної фармакології, присвяченої 90–річчю проф. О.О. Столярчука «Клінічна та експериментальна фармакологія метаболічних коректорів, органопротекція, доказова медицина» (10–11 листопада 2010 р., м. Вінниця). – С. 409–410

79. Посохова К. А. Зменшення гепатотоксичності туберкулостатиків при їх комбінованому застосуванні з антиретровірусними засобами / К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Безпечність ліків і фактори ризику небажаних ефектів фармакотерапії» (21–22 жовтня 2010 р., м. Тернопіль). – С. 47–48

80.  Посохова К. А. Вплив протитуберкульозних та антиретровірусних препаратів на систему цитохрому Р450 / К. А. Посохова, О. О. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (5–6 листопада 2010 р., м. Тернопіль) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2010. – № 2 (13). – С. 143

81. Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З., Цицюра Р.І., Пида В.П., Пінкевич О.Я. Результати впровадження кредитно-модульної системи навчання на кафедрі фармакології // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: результати, проблеми та перспективи» (20–21 травня 2010 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, ТДМУ, "Укрмедкнига", 2010. – С. 285.

82. Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Цицюра Р.І., Черняшова В.В., Шевчук О.О., Вольська А.С., Яремчук О.З. Досвід запровадження контролю знань студентів за програмою MOODLE при викладанні фармакології // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Проблеми інтеграції української медичної освіти у світовий освітній простір» (21–22 травня 2009 року, м. Тернопіль). – С. 117

83.  Посохова К.А., Шевчук О.О. Порівняльна гепатотоксичність антимікобактеріальних засобів // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я» (28–29 травня 2009 року, м. Тернопіль). – 2009. – С. 60–61

84. Посохова К.А., Олещук О.М., Шевчук О.О. Післяреєстраційний нагляд за безпечним застосуванням протитуберкульозних препаратів у Тернопільській області // Матеріали науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» (4 червня 2009 р., м. Тернопіль). – 2009 –  С. 136–137

85. Посохова К.А., Шевчук О.О. Зміни активності печінкових ферментів при комбінованій антимікобактеріальній терапії та призначенні глутаргіну та ентеросгелю / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Ювілейний Х З'їзд ВУЛТ (24–27 вересня 2009 р., м. Євпаторія). – С. 213.

86.  Шевчук О.О. Ефективність глутаргіну та ентеросгелю при гепатиті, індукованому антимікобактеріальними засобами / О.О. Шевчук // Матеріали 3–ї науково-практичної конференції «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (1–2 жовтня 2009 р., м. Тернопіль).– С.135

87.  Посохова К.А. Зміни у системі прооксиданти-антиоксиданти під впливом антиретровірусних засобів та їх корекція глутаргіном та ентеросгелем / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Матеріали 2–ї науково-практичної конференції  «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» (5–6 листопада 2009 р., м. Тернопіль) // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. –2009. – № 2 (11). – С.138

88. Посохова К.А. Зміни показників ендогенної інтоксикації за умов медикаментозно–індукованого гепатиту / К.А. Посохова, О.О. Шевчук // Матеріали науково-практичної конференції «Проблеми діагностики, профілактики та лікування екзогенних та ендогенних інтоксикацій» (13–14 жовтня 2009 р., м. Чернівці). – С. 135

89.  Посохова К.А., Олещук О.М., Мосейчук І.П., Шевчук О.О., Черняшова В.В., Богуславець О.Т., Цицюра Р.І. Висвітлення питань безпечності фармакотерапії при вивченні фармакології в умовах кредитно – модульної системи // Науково-практична конференція «Досвід та проблеми впровадження кредитно – модульної системи навчання у ВМ(Ф)НЗ України» (м. Тернопіль, 15–16 травня 2008 року) // Медична освіта. – 2008. – № 3. – С. 75

90. Посохова К.А., Шевчук О.О., Олещук О.М., Черняшова В.В. Епідеміологія гепатотоксичних реакцій при призначенні протитуберкульозних препаратів // Науково-практична конференція «Доказова медицина та удосконалення охорони здоров’я в Україні» (10–11 квітня 2008 року, м. Тернопіль) // Медична освіта. – 2008. – № 3. – С. 55–56

91.   Посохова К.А., Мосейчук І.П., Олещук О.М., Шевчук О.О., Черняшова В.В. Досвід практично-орієнтованого навчання на кафедрі фармакології // Медична освіта. – 2007. – № 3. – С. 121

92. Михайлів Л., Шевчук О. Модифікація відновного періоду розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на хронічний пієлонефрит // Матеріали IX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених (21-22 квітня 2005 року, м. Тернопіль). – 2005. – С. 24

93.  Шевчук О., Михайлів Л., Боднар П. Застосування розвантажувально-дієтичної терапії та мікрохвильової резонансної терапії в лікуванні хворих на остеоартроз // Матеріали IX Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених (21-22 квітня 2005 року, м. Тернопіль). – 2005. – С. 34

94.  Кузів П.П., Шевчук О.О., Бутвин І.М., Копач О.Г. Динаміка мінеральної щільності кісткової тканини під час розвантажувально-дієтичної терапії у хворих на остеоартроз // Матеріали Ювілейного VIII з’їзду ВУЛТ (21-25 квітня 2005 р., м. Івано-Франківськ). – С. 358

95. Шевчук О. Патронажна робота студентів та профілактика ускладнень в пізньому післяпологовому періоді / О. О. Шевчук // Матеріали VIII Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених приурочений до 150-річчя від дня народження І.Я. Горбачевського (10-12 травня 2004 р., м. Тернопіль). – 2004. – С. 271

Comments