Курс клінічної фармакології

Клінічною базою курсу клінічної фармакології з 1998 року є КНП “Міська комунальна лікарня №3”. Міська комунальна лікарня3 є комплексним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню міста. Лікарня обслуговує 30000 тисяч дорослого населення, яке проживає на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин та 6750 студентів вищих навчальних закладів м. Тернополя.

З 1998 року і по даний час курс очолює проф. Шманько В.В. На сьогодні на курсі працюють: проф. Шманько В.В., проф. Мерецький В.М., асистент Маланчук С.Л. Викладачі курсу приділяють значну увагу лікувальній роботі. Профіль їх лікарської діяльності доволі широкий, зокрема проводять прийом у поліклініці, консультують хворих терапевтичного, відділення реабілітації хворих неврологічного профілю,, беруть участь у клінічних обходах, консиліумах, клінічних та патологоанатомічних конференціях, рецензуванні історій хвороб.

Лікувально-консультативна робота кафедри проводиться згідно календарного плану занять та графіка роботи співробітників кафедри, на практичних заняттях із студентами.

Аналіз ЕКГ у хворого з фібриляцією передсердь та оцінка ефективності фармакотерапії (2019 рік)

Клінічний обхід проф. Шманька В.В. і проф. Мерецького В.М. (2018 рік)

Проф. Шманько В.В. консультує хворих терапевтичного відділу, денного стаціонару, відділення реабілітації хворих неврологічного профілю, анестезіології та інтенсивної терапії, проводить щотижневі обходи у терапевтичному відділенні та консультативні прийоми у поліклініці.

Постійно виступають на засіданнях обласних асоціацій (терапевтів, ортопедів та травматологів, неврологів, акушер-гінекологів, анестезіологів та реаніматологів, загальної практики- сімейної медицини). Співробітники курсу працюють над виконанням наукової проблеми “Коморбідні стани в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря: предиктори розвитку, рання діагностика, профілактика, лікування”.

Проф. Мерецький В.М. здійснює амбулаторний прийом та консультації у відділеннях хворих з ортопедичною та вертебрологічною патологією. У своїй практиці поряд із традиційними методами застосовує методи остеопатії та мануальної терапії.

Проф. Мерецький В.М. на амбулаторному прийомі (2019 рік)

Проведення ФЕГДС асистентом Маланчуком С.Л. у хворої з підозрою на розвиток гастропатії (2019 рік)

Асистент Маланчук С.Л. здійснює консультативний огляд пацієнтів в ендоскопічному кабінеті та курує хворих денного стаціонару. Викладачі курсу приймають участь і виступають з доповідями на засіданнях обласних асоціацій (терапевтів, ортопедів та травматологів, неврологів, акушер-гінекологів, анестезіологів та реаніматологів, ендоскопістів).

Пріоритетним напрямком досліджень співробітників курсу клінічної фармакології є виконання планової НДР “Комплексний підхід до контролю симптомів, безпосереднього і віддаленого прогнозу в умовах коморбідної патології в клініці внутрішніх хвороб та практиці сімейного лікаря”. За результатами досліджень запропоновано до застосування у клінічній практиці фіксованих комбінацій валсартану з амлодипіном та азилсартану медоксомілу з хлорталідоном для лікування есеціальної артеріальної гіпертензії, росвератролу у комбінованому лікуванні ішемічної хвороби серця. Співробітниками курсу було впроваджено нові методи діагностики у ТКЛ №3, а саме: еластографію печінки та остеоденситометрію.

Оцінка ефективності остеотропних препаратів за допомогою остеоденситометрії (2019 рік)

Оцінка ефективності гепатопротекторів за допомогою ультразвукового дослідження печінки (2019 рік)

Лікувальна робота працівників курсу постійно спрямована на підвищення рівня професійної майстерності шляхом участі роботі міжнародних та всеукраїнських конгресів, з'їздів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, на курсах тематичного удосконалення, розробки та впровадження нових інноваційних технологій лікування та діагностики. За результатами власних клінічних досліджень планується випуск інформаційних листів, методичних рекомендацій для впровадження у клінічну практику. Значну увагу планується приділяти підвищенню ефективності і безпеки застосування лікарських препаратів у хворих з коморбідною патологією. Будуть удосконалюватись критеріїї ефективності та безпеки застосування лікарських препаратів.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють свою лікарську майстерність, отримують лікарські категорії, освоюють нові напрямки медицини, а також приймають активну участь у громадському житті університету.

У зв'язку з впровадженням карантину, для запобігання розповсюдження коронавірусної інфекції, на період дії обмежувальних заходів було тимчасово припинено планові прийоми хворих .

Клінічний розбір хворого після обходу проф. Шманька В.В. з лікарями- інтернами (2021 рік)

Клінічний обхід проф. Шманька В.В. у терапевтичному відділенні. (2022 рік)