Презентаційне відео вибіркової дисципліни "ADME/Tox: хімічні та фармакологічні аспекти" (2024 рік)  
Навчальна дисципліна розроблена кафедрою фармакології та клінічної фармакології спільно з кафедрою загальної хімії.  

Успішне навчання та опанування навиків та компетентностей з дисципліни «ADME/Tox: хімічний та фармакологічний аспекти» базується на знаннях, одержаних при вивченні здобувачами вищої освіти таких дисциплін: фармакологія, медична біологія, медична фізика, медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, мікробіологія, нормальна та патологічна фізіологія, патоморфологія. 

Результати вивчення дисципліни є складовою всіх клінічних дисциплін, оскільки елементом діяльності лікаря будь-якого фаху є раціональне використання лікарських засобів, а саме внутрішня медицина, хірургія та анестезіологія, неврологія, психіатрія, акушерство та гінекологія, отоларингологія, інфекційні хвороби та ін., що передбачає інтеграцію з цими дисциплінами та формування умінь застосування знань з ADME/Tox: хімічний та фармакологічний аспекти в процесі подальшого навчання і у професійній діяльності лікаря.

На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією проводяться заняття та читаються лекції з фармакології для студентів медичного (ОПП “Лікувальна справа”, “Фізична терапія”), фармацевтичного (ОПП “Фармація”) та стоматологічного (ОПП “Стоматологія”) факультетів, а також для студентів заочної форми навчання (ОПП “Фармація”) та студентів ННІ медсестринства (ОПП “Парамедик”, “Сестринська справа”). Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією викладають студентам наступні навчальні дисциплiни: фармакологію, клінічну фармакологію, фармакологію та особливості застосування ЛЗ в екстрених умовах, фармакологію та медичну рецептуру, побічну дію ліків, спортивну фармакологію, фармакологію невідкладних станів, ADME/Tox: хімічні та фармакологічні аспекти. 

Викладання на кафедрі здійснюється двома мовами – українською та англійською.

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Олещук О.М. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2018 рік)

Підготовка студентів передбачає навчання за лінійною системою та практично-орiєнтоване навчання. Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки в навчальний процес кафедри включено елементи практично-орієнтованої системи навчання.

Студентам дається на вирішення ситуаційні задачі, які максимально наближені до реальних ситуацій їх майбутньої спеціальності.

Використання інтерактивних дошок на кафедрі фармакології, зокрема з включенням мультимедійних матеріалів, значно покращує процес навчання, роблячи його більш зрозумілим, ефективним і захоплюючим для студентів.

Інтерактивні дошки дозволяють викладачам використовувати широкий спектр мультимедійних матеріалів, таких як відео, анімації, інтерактивні схеми та графіки, що є особливо корисним у вивченні складних фармакологічних концептів. Ці технології перетворюють традиційні лекції в динамічні, інтерактивні сесії, де студенти можуть не просто слухати викладача, а й візуально сприймати інформацію, що значно підвищує засвоєння матеріалу.

Також на кафедрі активно інтегрується ШІ (штучний інтелект) у процес навчання студентів, щоб забезпечити їм глибше розуміння предмету та підготувати до майбутніх професійних викликів. Фармакологія є галуззю, де постійно з'являється велика кількість нових даних. ШІ допомагає студентам вчитися аналізувати ці дані, виявляти тенденції та знаходити кореляції, які можуть бути важливими для застосування чи розробки нових ліків. 

Використання чат-ботів та віртуальних асистентів може значно поліпшити взаємодію між викладачем і студентом, оскільки ці технології сприяють проведенню дискусій і надають додаткову підтримку у організації навчального процесу.

Професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Посохова К.А. проводить практичне заняття з іноземними студентами (2019 рік)

З метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було поповнено банк навчальних відеофільмів і створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

На кафедрі впроваджена система інтерактивного навчання з використанням відео-систем, які розміщені у трьох навчальних кімнатах, що дозволяє максимально ефективно ознайомити студентів з навчальним матеріалом.

В процесі практичної частини заняття використовуються інтерактивні дошки для виписування рецептів на програмні лікарські засоби студентами групи, демонструються необхідні методичні матеріали, відеофільми, віртуальні програми.

Викладачі кафедри також надають консультативну допомогу при виконанні практичної частини заняття та оформленні протоколу.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Шевчук О.О. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2019 рік)

Студенти вчаться розуміти основні принципи роботи системи Е-рецепт, включаючи її інтеграцію з іншими медичними інформаційними системами. Важливим аспектом є вивчення процедур виписування електронних рецептів та взаємодії з аптечними базами даних. Це надає студентам цінні знання та навички, які вони зможуть застосувати у своїй майбутній професійній діяльності.

Під час навчання активно використовуються можливості комп’ютерного класу кафедри (матеріали підготовки до лекцій, матеріали підготовки до практичних занять, перегляд навчальних відео-фільмів, робота з віртуальними навчальними програмами, з навчальними компакт-дисками).

Студенти працюють з довідковою літературою у бібліотеці ННІ відповідно до тем заняття.

Студенти 3 курсу медичного факультету працюють над віртуальними програмами в комп’ютерному класі кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Віртуальна навчальна програма “Визначеня впливу новокаїну на чутливість нервових закінчень слизової поверхні язика” (2013 рік)

Під час семінарського обговорення практичного заняття викладачі разом із студентами обговорюють основні питання теми у вигляді дискусії, аналізують отриману під час практичних занять інформацію, розбирають ситуаційні задачі, питання ліцензійного іспиту "Крок", проводять ділові ігри.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Мосейчук І.П. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2017 рік)

У лекційному курсі висвітлюються сучасні досягнення фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури, особливості їх фармакінетики та фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання до застосування, особлива увага приділяється побічним ефектам при застосуванні ліків та способам їх попередження.

Всі лекції для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь виписування рецептів на різні лікарські форми, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Веб-порталі університету. Для студентів-іноземців створено навчальний посібник з лікарської рецептури. Студенти всіх факультетів можуть використовувати при виписуванні рецептів ще один навчальний посібник, створений співробітниками кафедри «Форми випуску лікарських засобів». Електронні варіанти обох книг представлено на Веб-сторінці кафедри.

Викладачами кафедри видано 8 підручників з фармакології, 11 навчальних посібників, 3 довідника, 7 методичних рекомендацій, опубліковано понад  150 навчально-методичних статей.

2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять та літньої екзаменаційної сесії для студентів університету практичні заняття та літня екзаменаційна сесія для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle. У цьому ж режимі було проведено усне перескладання дисципліни «Фармакологія» для  студентів 3-го курсу медичного факультету. 

У роботі кафедри фармакології з клінічною фармакологією проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті. 

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Шевчук О.О. проводить підготовку  студентів  до складання практичних навичок (2019 рік) 

Щотижня на кафедрі передбачено час для проведення відробіток студентами пропущених практичних занять, а також час для проведення консультацій, на яких студенти мають можливість підготуватись до практичних і підсумкових занять, а саме: вміти виписувати рецепти на тверді, мякі та рідкі лікарські форми, отримати консультацію із розв’язування бази тестів  "Крок-1".

Для кращого оволодіння матеріалом та освоєння термінів та понять англійською мовою у 2018-2019 році англомовні викладачі кафедри (проф. Олещук О.М., доц. Черняшова В.В., доц. Шевчук О.О. та асист. Іванків Я.І.) проводили консультації та читали лекції студентам 3 курсу медичного та стоматологічного факультетів. Як результат проведеної роботи відсоток правильних відповідей з фармакології у студентів медичного факультету становив 94,3%, стоматологічного факультету 79,7%. Студенти факультету іноземних студентів теж покращили результати з фармакології у порівнянні із 2018 роком.

Професор О.М. Олещук читає лекцію для студентів медичного факультету (2019 рік) 

Протягом 2019-2020 н.р. колективом кафедри здійснено вибірку тестових запитань з буклетів USMLE, перекладено разом із поясненням до тестів, впроваджено їх розбір у навчальний процес (практичні заняття та лекції).

Згідно розпорядження ректорату з метою успішної здачі іспиту АФОМ для студентів медичного факультету 3 курсу, ґрунтуючись на підручнику для підготовки до міжнародного ліцензійного іспиту USMLE Step 1 Lecture notes (Kaplan), розроблено та прочитано проф. Олещук О.М. (прочитано 4/4), проф. Посохова К.А. (прочитано 4/4) та  доц. Шевчук О.О. (прочитано 2/2) лекції українською та англійською мовою. За результатами даного іспиту студенти ТНМУ у 2019 році зайняли перше місце у рейтингу всіх вищих медичних навчальних закладів.

Впродовж навчального року силами викладачів систематично розробляються робочі зошити до практичних занять для студентів фармацевтичного факультету.

Для належного навчання студентів кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу, на кафедрі створюються творчі колективи для їх підготовки та видання. Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією є авторами та співавторами 8 підручників і понад 10 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі ВН(Ф)МЗ України 1-4 рівнів акредитації. 

Навчально-методичні матеріали, які використовуються у навчальному процесі кафедри (2010-2020 рр.) 

2018-2019 року викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією пройшли курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладачів вищих навчальних закладів» на базі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. 

У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином проведення практичних занять та літньої екзаменаційної сесії для студентів університету практичні заняття та літня екзаменаційна сесія для студентів університету була проведена в режимі он-лайн за допомогою засобів системи Moodle. У цьому ж режимі було проведено усне перескладання дисципліни «Фармакологія» для  студентів 3-го курсу медичного та фармацевтичного факультету. 

Студенти 3 курсу  під час заняття , яке проводять проф. О.М. Олещук в режимі он-лайн (2021 рік) 

Студенти  іноземці 3 курсу  під час проведення практичного заняття , проф. К.А. Посохова (2020 рік) 

Адаптивний перехід від дистанційної форми навчання до очної, із спеціальною розсадкою груп для збереження дистанції між студентами.