На кафедрі фармакології з клінічною фармакологією проводяться заняття та читаються лекції з фармакології для студентів медичного (за спеціальністю “Лікувальна справа”, “Медико-профілактична справа”, “Здоров’я людини”), фармацевтичного (за спеціальностями “Фармація”) та стоматологічного (за спеціальностями “Стоматологія”) факультетів, а також для студентів заочної форми навчання (за спеціальностями “Фармація”) та студентів факультету ННІ медсестринства (студентам медсестрам-бакалаврам денної та дистанційної форми навчання, медсестрам-бакалаврам Міжнародної медсестринської школи ННІ медсестринства). Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією викладають студентам наступні навчальні дисциплiни: фармакологію, клінічну фармакологію.

Викладання на кафедрі здійснюється двома мовами – українською та англійською.

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Олещук О.М. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2019 рік)

Колектив кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичної роботи, зокрема над впровадженням нової системи навчання згiдно з проектом "Положення про організацію освітнього процесу в ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України".

Підготовка студентів передбачає навчання за лінійною системою та практично-орiєнтоване навчання. Для забезпечення високого рiвня практичної пiдготовки в навчальний процес кафедри включено елементи практично-орієнтованої системи навчання.

Студентам дається на вирішення ситуаційні задачі, які максимально наближені до реальних ситуацій їх майбутньої спеціальності.

Професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Посохова К.А. проводить практичне заняття з іноземними студентами (2019 рік)

З метою покращення навчального процесу викладачами кафедри було поповнено банк навчальних відеофільмів і створено віртуальні навчальні програми, проводиться постійне його наповнення для подальшого використання студентами у навчально-практичній роботі.

На кафедрі впроваджена система інтерактивного навчання з використанням відео-систем, які розміщені у трьох навчальних кімнатах, що дозволяє максимально ефективно ознайомити студентів з навчальним матеріалом.

В процесі практичної частини заняття використовуються інтерактивні дошки для виписування рецептів на програмні лікарські засоби студентами групи, демонструються необхідні методичні матеріали, відеофільми, віртуальні програми.

Викладачі кафедри також надають консультативну допомогу при виконанні практичної частини заняття та оформленні протоколу.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Шевчук О.О. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2018 рік)

Під час навчання активно використовуються можливості комп’ютерного класу кафедри (матеріали підготовки до лекцій, матеріали підготовки до практичних занять, перегляд навчальних відео-фільмів, робота з віртуальними навчальними програмами, з навчальними компакт-дисками).

Студенти працюють з довідковою літературою у бібліотеці ННІ відповідно до тем заняття.

Студенти 3 курсу медичного факультету працюють над віртуальними програмами в комп’ютерному класі кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Віртуальна навчальна програма “Визначеня впливу новокаїну на чутливість нервових закінчень слизової поверхні язика” (2013 рік)

Під час семінарського обговорення практичного заняття викладачі разом із студентами обговорюють основні питання теми у вигляді дискусії, аналізують отриману під час практичних занять інформацію, розбирають ситуаційні задачі, питання ліцензійного іспиту "Крок", проводять ділові ігри.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Мосейчук І.П. проводить практичне заняття з студентами 3 курсу медичного факультету (2017 рік)

У лекційному курсі висвітлюються сучасні досягнення фармакологічної науки, залежність дії препаратів від хімічної структури, особливості їх фармакінетики та фармакодинаміки, сучасні механізми дії, показання до застосування, особлива увага приділяється побічним ефектам при застосуванні ліків та способам їх попередження.

Всі лекції для студентів медичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів читаються з використанням мультимедійних презентацій.

Для кращого опанування практичних навичок для студентів використовуються лінії практичних навичок – матрикули, які сприяють вдосконаленню вмінь виписування рецептів на різні лікарські форми, що передбачене вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника.

Діяльність викладачів кафедри спрямована на розробку не лише навчально-методичних матеріалів на паперових носіях, але насамперед стосується створення і вдосконалення презентацій лекцій, матеріалів для підготовки студентів до лекцій та практичних занять, методичних розробок до практичних занять, електронних варіантів таблиць, представлених на Веб-порталі університету. Для студентів-іноземців створено навчальний посібник з лікарської рецептури. Студенти всіх факультетів можуть використовувати при виписуванні рецептів ще один навчальний посібник, створений співробітниками кафедри «Форми випуску лікарських засобів». Електронні варіанти обох книг представлено на Веб-сторінці кафедри.

Викладачами кафедри видано 9 підручників з фармакології, 11 навчальних посібників, 3 довідника, 7 методичних рекомендацій, опубліковано понад 80 навчально-методичних статей.