Науковці кафедри зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної фармакології і гепатології, який став основою для створення оригінального власного напрямку цих наук – української школи фармакологів-гепатологів. Фундатором наукової школи фармакологів-гепатологів був Заслужений працівник вищої школи, професор М.П. Скакун, який обіймав посаду завідувача кафедри у 1957-1991 рр. Коло його наукових інтересів включало також фармакогенетику та клінічну фармакогенетику, вплив етилового спирту на організм у період його ембріонального розвитку, фармакотерапію невідкладних станів, доказову медицину.

Професор Микола Петрович Скакун

До наукових доробків кафедри належить вивчення жовчогінних засобів, гепатопротекторів, препаратів з антиоксидантними властивостями, встановлення механізмів гепатотоксичної дії ксенобіотиків, розробка шляхів підвищення ефективності фармакопрофілактики і фармакотерапії токсичних уражень печінки, з’ясування патогенезу гіпоксичних станів різної етіології та пошук ефективних засобів для корекції порушень, які виникають при цьому, встановлення ролі системи оксиду азоту у патогенезі гострої та хронічної гіпоксії, ураження міокарда, ішемії-реперфузії печінки, цукрового діабету, гострого та хронічного токсичного гепатитів, цирозу печінки, холестатичного ураження цього органа, поліорганної недостатності при гострому панкреатиті та гострому перитоніті, доведення ефективності ентеросорбції при ураженні печінки протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, в тому числі при їх комбінованому застосуванні, встановлення особливостей функціонування мікросомальної ферментної системи гепатоцитів при ураженні печінки ксенобіотиками, в тому числі лікарськими препаратами.

Наукові дослідження, які проводились на кафедрі понад 60 років, узагальнені у 12 докторських і 52 кандидатських дисертаціях, 13 монографіях, 7 підручниках фармакології для ВНЗ, 12 навчальних посібниках, 3 довідниках, 6 науково-популярних брошурах, 7 методичних рекомендаціях, понад 500 журнальних статтях і понад 800 інших публікаціях. Результати наукових досліджень впроваджено у роботу понад 500 лікарень, наукових лабораторій, кафедр ВМНЗ України.

Співробітники кафедри, як і всі працівники ТНМУ, мають виняткові можливості для реалізації своїх наукових ідей на базі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії ТНМУ, до складу якої входять імунологічний, імуноферментний, біохімічний та клінічний підрозділи, лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції, проточної цитофлюориметрії, відділ клітинних культур, лабораторія імуногістохімічних та імуноцитохімічних досліджень. Лабораторія є сучасним науковим центром для успішного виконання міжнародних наукових проектів з можливістю публікувати отримані результати у провідних закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та WEB of Science.

Впродовж останніх років науковцями кафедри опубліковано у журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 17 статей, в тому числі у журналах бази Scopus – 12 статей. Доц. О.О. Шевчук є співавтором 2-х закордонних англомовних монографій: «Сombination of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption to fight the side effects of anti-cancer chemotherapy» (2019) та «Sorption Detoxification as an Addition to Conventional Therapy of Acute Radiation Sickness and Iatrogenic Leukopenia» (2019).

Науковці кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових програмах, проходять стажування у закордонних наукових центрах. Зокрема, проф. О. М. Олещук брала участь у конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR ( м.Варшава, Польща, 2018) та у міжнародній науковій конференції з нагоди 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського ( м. Прага, Чехія, 2019). Доц. О.О. Шевчук стажувалася на базі університету Арістотеля (м.Салоніки, Греція, 2018).

Виступ проф. О.М. Олещук на науковій конференції присвяченій 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського ( м. Прага, Чехія, 2019)

З жовтня 2017 року до квітня 2018 року аспірант кафедри Галина Лой стажувалася у рамках PhD-програми проекту академічної мобільності Erasmus+ в Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC) на базі університету Paul Sabatier (м.Тулуза, Франція) та Toulouse University Hospital.

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, що дає можливість виконувати найрізноманітніші новітні дослідження, зокрема, генетичні. У підпорядкуванні команди перебуває і клітинна лабораторія, де проводяться експерименти з клітинними культурами. Окремої уваги заслуговує зоотехнічна лабораторія, яка відповідає принципам good laboratory practice (GLP).

Науковці ТДМУ з доктором Оксаною Кундузовою (2018 рік)

Робота в лабораторії (2018 рік)

Провідна фармацевтична компанія «Санофі в Україні» щорічно відзначає переможців конкурсу «Нагорода Sanofi молодим науковцям за дослідження в медицині», який проводиться в партнерстві з Національною академією медичних наук України та за підтримки Французького посольства в Україні. У 2019 р. з 67 робіт молодих науковців за 17 напрямами медицини, які брали участь у конкурсі, окремо відзначено Французьким посольством в Україні наукову працю аспірантки кафедри Г.Я. Лой.

Вручення нагороди Лой Галині Ізабеллю Дюмон, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні (2019 рік)

Три науковці кафедри за вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм відзначені високими нагородами почесними грамотами Кабінету міністрів України: проф. К.А. Посохова (2017 р.), проф. О.М. Олещук (2019 р.), керівник наукового відділу ТНМУ доц. О.О. Шевчук.

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Олещук О.М. (2019 рік)

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Шевчук О.О. (2019 рік)

За роки існування кафедрою організовано і проведено 2 Всеукраїнські з’їзди фармакологів, регулярно організовуються та проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені найактуальнішим проблемам фармакологічної науки.

Делегати Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії» (Тернопіль, 2019)

Проф. О.М. Олещук як Голова комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України неодноразово виступала з доповідями на тренінгах, зустрічах, круглих столах, міжнародних форумах щодо нормативно-правового регулювання політики в галузі лікарських засобів, впровадження методу оцінки медичних технологій з метою покращення доступу хворих до безпечних та ефективних лікарських засобів, високовартісної інноваційної фармакотерапії.

Виступ проф. О.М. Олещук на круглому столі комітету Верховної ради України на тему «Створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я як необхідного інструменту реформування медичної галузі» (Київ, 2018)

Проф. К.А. Посохова була спікером Першого інтернаціонального конгресу “Rational Use of Antibiotics. Antibiotic Stop Resistance” (Київ, 2018).

Виступ проф. К.А. Посохової на Першому інтернаціональному конгресі “Rational Use of Antibiotics. Antibiotic Stop Resistance” (Київ, 2018)

Проф. Олещук О.М. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертації Д 58.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні та біологічні) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні) та К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія, є членом експертної ради питань проведення експертизи з теоретичної і профілактичної медицини та фармації ДАК МОН України.

Проф. Посохова К.А. є членом спеціалізованої вченої рада по захисту кандидатських дисертації К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія.

Науковці кафедри охоче діляться своїм досвідом з молоддю. Щорічно у СНТ на кафедрі фармакології працює не менше як 20 студентів. Результати їх досліджень публікуються у збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, доповідаються на Конгресі, де відзначаються дипломами як кращі наукові роботи.

Викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, а саме завідувач кафедри, професор Олександра Олещук та асистент Галина Лой взяли участь у V науково-практичній конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченій пам’яті професора Олексія Вікторова.

Конференція відбулася 22-23 жовтня 2019 року у м. Києві і була організована Міністерством охорони здоров’я України, Національною академією медичних наук України, Державним підприємством «Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Державний експертний центр МОЗ).

Під час конференції були проведені пленарне засідання, 16 секцій та 2 «круглих» столи, під час яких обговорювалися актуальні питання здійснення фармаконагляду в Україні та СНД, безпеки імунопрофілактики, біоеквівалентності та лікарського моніторингу, критичні регуляторні питання та комунікації з громадськими та пацієнтськими організаціями. Також були розглянуті питання безпеки на етапі розробки лікарських засобів, системи управління ризиками та сигналами при проведенні клінічних випробувань лікарських засобів та у післяреєстраційний період, управління інформацією та клінічними даними, в тому числі застосування електронних ресурсів. Велику увагу було приділено питанням реєстраційного досьє як відображенню життєвого циклу лікарського засобу. Також були розглянуті питання формулярної системи забезпечення лікарськими засобами та національного переліку основних лікарських засобів, оцінки медичних технологій.

Професор О.М. Олещук п’ятій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича (Київ, 2019)

Професор О.М. Олещук п’ятій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича (Київ, 2019)

Модератором секції «Національний перелік лікарських засобів як гарантія безоплатного базового лікування громадян України» була голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Олександра Олещук. Вона виступила з доповіддю «Національний перелік лікарських засобів: принципи створення та розширення», яка викликала дискусію та запитання від учасників конференції. Галина Лой взяла участь у Школі молодих фармакологів.

Професор О.М. Олещук та аспірант кафедри Г.Я. Лой на п’ятій науково-практичній конференції з міжнародною участю «Безпека та нормативно-правовий супровід лікарських засобів: від розробки до медичного застосування», присвяченої пам’яті професора, д.мед.н. Вікторова Олексія Павловича (Київ, 2019)


У рамках угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського та Університетом Мансури (Єгипет) доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксана Олегівна Шевчук 14-20 лютого 2020 року відвідала Університет Мансури.

Відбулася зустріч з віце-президентом Університету Мансури професором Ashraf Tarek Hafez, Vice President of Graduate Studies & Research.

Доцент О.О. Шевчук відвідала Університет Мансури (2020 рік)

Упродовж перебування в Університеті Мансури вдалося ознайомитися з особливостями навчального процесу в Єгипті. Це один з найбільших університетів Єгипту, у якому навчається більше 150 тисяч студентів на 22 факультетах, лише на фармацевтичному факультеті – майже 10 тисяч студентів. Цьогоріч університет став номером один в країні за результатами одного з найвідоміших рейтингів – The Times Higher Education World University Rankings 2020.

Делегація відвідала відділ електронної мікроскопії, очолюваний професором Yasser Shabana. Також побували у лабораторії біології стовбурових клітин, який очолює професор Faraha El-Сhennawy, центрі трансплантації кісткового мозку та біобанку кордової крові, the Stem Cells Bank. Окрім того, делегація відвідала фармацевтичний факультет. Відбулася зустріч з деканом, професором Manal Mohamed Ibrahim Eid з метою обговорення напрямків майбутньої співпраці. Побували у відділі ЯМР-спектроскопії фармацевтичного факультету, який очолює професор Hussein El-Subbagh.

Шевчук Оксана Олегівна прочитала лекцію «Pharmacology of Anti-Inflammatory Drugs». Також була змога відвідати Центр урології та нефрології (Urology and Nephrology Centre, WHO Collaborating Centre), який є унікальним та найбільшим на Близькому Сході.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією О. Шевчук під час доповіді на навчальному курсі (2021 рік)

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Оксана Шевчук отримала грант на участь у навчальному курсі «Управління інтернаціоналізацією та німецько-українським академічним співробітництвом 2020-2021» (Management of Internationalization and German-Ukrainian Academic Cooperation 2020-2021). Німецька служба академічного обміну (DAAD) дуже ретельно відбирала учасників програми. За підсумками конкурсу можливість брати участь у навчальному курсі отримало лише 18 осіб з усіх закладів вищої освіти України

Ці навчання відбуватимуться у рамках програми Німецької служби академічного обміну (DAAD) «Support for the internationalisation of Ukrainian higher education institutions – continuing education programmes for administrators at Ukrainian higher education institutions in education and academic management (2019–2021)». Оксана Олегівна стала одним з переможців конкурсу на участь у цьому навчальному курсі. Загалом програма спрямована на зміцнення та розширення німецько-української академічної співпраці.

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією отримує премію Тернопільської міської ради (2020 рік)


З нагоди святкування Дня міста 28 серпня 2020 року було вручено низку нагород і премій людям, які зробили свій внесок у розвиток Тернополя. Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксана Шевчук отримала премію Тернопільської міської ради як кращий науковець Тернопільської міської територіальної громади.

23-24 вересня 2020 року в Тернопільському національному медичному університеті відбулася VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». Конференцію організували викладачі кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків та кафедри фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Науковий форум відбувся в онлайн форматі на платформі Microsoft Teams.

У конференції взяли участь фахівці галузі – науковці і практичні працівники з України, Бразилії, Польщі, Португалії, Узбекистану. Захід відбувається кожних два роки і число учасників постійно зростає. Глобалізація науки і об’єднання науковців різних напрямків для вирішення однієї проблеми є очевидними. Про свою дослідницьку роботу, успіхи і напрацювання написали та доповідали науковці 40 установ з різних країн.

Жвавий інтерес викликала доповідь професорки Олександри Олещук – доктора медичних наук, завідувачки кафедри фармакології Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського «Оцінка медичних технологій як інструмент доступу пацієнтів до ефективних ліків».

Професор О.М. Олещук на VІІI науково-практична конференція з міжнародною участю «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів» (2020 рік)

Олександра Михайлівна ознайомила учасників конференцій зі станом розвитку проблеми оцінки медичних технологій, його завданнями і нормативним забезпеченням на рівні держави та порівняла зі станом в інших країнах Європейського Союзу. Доповідачка наголосила на важливості розуміння всіма учасниками лікувального процесу місця і ролі оцінки медичних технологій у процесі прийняття рішення в системі охорони здоров’я при визначенні: переліків лікарських засобів для їх закупівлі/реімбурсації за кошти державного і місцевих бюджетів (Національний перелік основних лікарських засобів, Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями) та гарантованого пакету медичних послуг. На основі експертних висновків та рекомендацій обирається медична технологія для відповідної схеми лікування, що буде найбільш клінічно ефективною, безпечною та економічно доцільною і охопить найбільше пацієнтів для покриття незадоволеної медичної потреби. Саме так можна досягти раціонального використання фінансових ресурсів: використання лише тих медичних технологій, які мають найвищу цінність для пацієнта та держави.

24-25 вересня 2020 року у столиці України у рамках проєкту SAFEMed агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та за підтримки Міністерства охорони здоров’я України відбувся 2-ий Національний форум з оцінки медичних технологій (англ. Health Technology Assessment) на віртуальній платформі Hopin.

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, прийняла участь у цьому формулі в якості учасника другої панельної дискусії на тему: «Перехід до позитивного переліку в Україні та шляхи інтеграції ОМТ».

Олександра Олещук (голова Експертного комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України, завідувачка кафедри фармакології з клінічною фармакологією, доктор медичних наук, професор) акцентувала свою увагу на тому, що саме у Законі України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» від 19 жовтня 2017 року була прописана Концепція щодо створення єдиного Національного переліку за яким би відбувались централізовані закупівлі ЛЗ. Різні підходи до формування переліків ЛЗ призводять до непрозорості в прийнятті рішень, нераціональності витрат та порушень в управлінні процесу закупівель ЛЗ, що результаті це зменшує можливість доступу пацієнтів до основних, в тому числі інноваційних ЛЗ.

На думку О. Олещук дуже важливим є те, що новостворений позитивний перелік має бути динамічним, практично-орієнтованим, гармонізованим і відповідними клінічними настановами і протоколами та чітко структурованим за рекомендованим рівнем закупівель. Окрему увагу панелістка звернула на питання інституалізації позитивного переліку, а також на необхідність тісної взаємодії і відкритої комунікації між стейкхолдерами цього процесу та швидкої реакції на подані рекомендації щодо змін переліку ЛЗ.

Черговий раз Олександра Михайлівна наголосила, що основним інструментом для відбору ЛЗ у позитивний перелік є ОМТ. Оскільки невід’ємним першочерговим завданням ОМТ є встановлення клінічної ефективності ЛЗ, що забезпечує результативну фармакотерапію, а відповідно, покращує здоров’я пацієнтів.


Учасники ІІ панельної дискусії: О. Піняжко (модератор), Р. Кахведжі (доповідач), панелісти: О. Олещук, О. Алєксєєва, О. Гриценко, Є. Мельник (2020 рік)

16 червня 2020 року асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Лой Галина Ярославівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії «Кардіопротективні ефекти препарату метформін при гіпоксії та метаболічному стресі» у спеціалізованій вченій раді ДФ 58.601.004 Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України. Дисертацію виконано у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль) та в Університеті Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція. Наукові керівники – доктор медичних наук, професор Олещук Олександра Михайлівна, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України; доктор Кундузова Оксана, PhD, Національний Інститут Здоров’я та Медичних Досліджень (INSERM) U1048, Тулуза, Франція.

Асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Лой Г.Я.

із завідуючою кафедрою Олещук О.М. під час захисту дисертації (2020 рік)


30 вересня 2020 року доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Оксана Олегівна Шевчук захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему «Обгрунтування застосування вуглецевих ентеросорбентів та препаратів гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора для мінімізації побічних реакцій протипухлинних лікарських засобів» у спеціалізованій вченій раді Д.26.550.01 при ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України". Робота виконана у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського. Науковий керівник - доктор медичних наук, професор Катерина Посохова (ТНМУ).

Доцент Шевчук Оксана на захисті дисертації (2020 рік)

9 жовтня 2020 року асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Фещенко Галина Ігорівна захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук «Фармакологічне обгрунтування зстосування екстракту хамерію вузьколистого як противиразкового засобу» у спеціалізованій вченій раді Д 64.605.03 Національного фармацевтичного університету МОЗ України. Дисертацію виконано у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України (м. Тернопіль), фрагменти роботи були виконані в Університеті м.Перуджа (Італія) та Національному фармацевтичному університеті МОЗ України. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор Олещук Олександра Михайлівна, завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.

Асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Фещенко Галина Ігорівна

разом із завідуючою кафедрою Олещук О.М. під час захисту (2020 рік)


31 березня 2021 року відбулося вручення дипломів докторів філософії викладачам вишу. Ректор ТНМУ, професор Михайло Корда привітав науковців і побажав їм нових здобутків, досягнень і розвитку. Диплом доктора філософії зі спеціальності «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я» одержала асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією Галина Ярославівна Лой.

Ректор ТНМУ, професор Михайло Корда на врученні диплому доктора філософії і спеціальності «Медицина» галузі знань «Охорона здоров’я»

асистенту кафедри фармакології з клінічною фармакологією Галині Ярославівні Лой (2021 рік)

Федерація студентів Пакистан-Тернопіль за підтримки Тернопільського національного медичного університету організувала «Mega Medical Conference», яка відбулася в онлайн-форматі у платформі Microsoft Teams. До складу журі увійшли викладачі кафедри фармакології з клінічною фармакологією: завідуюча кафедрою, професор Олександра Олещук, професор Оксана Шевчук і асистент Галина Лой (2021 рік)

Проф. Олещук О.М. взяла участь у міжнародній конференції «ISPOR 2022» (США), (2022 рік)

15-19 травня 2022 року завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологію професор Олександра Олещук взяла участь у міжнародній конференції «ISPOR 2022», яка проходила м. Вашингтон (Сполучені Штати Америки). ISPOR – International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research – є провідною глобальною науково-освітньої організацією з питань фармакоекономіки та результатів досліджень в галузі охорони здоров'я та їх використання в процесі прийняття рішень для поліпшення здоров'я населення. Метою її діяльності є розробка та популяризація фармакоекономічних методів та результатів наукових досліджень з метою раціоналізації витрат на медичне забезпеченні та для покращення прийняття рішень в системі охорони здоров'я на національному та глобальному рівнях. До складу делегації з України входили: Ореста Піняжко, кандидата фармацевтичних наук, директора Департаменту ОМТ Державного експертного центру МОЗ України, президента українського осередку ISPOR; Ольги Заліської, д-ра фарм. наук, професора, завідувача кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки Львівського національного медичного університету (ЛНМУ) ім. Данила Галицького; Олександри Олещук, д-ра мед. наук, професора, завідувача кафедри фармакології з клінічною фармакологією Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України, Софії-Роксолани Готь, канд. мед. наук та Зоряни Заболотньої, викладача кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ЛНМУ.