Науковці кафедри зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної фармакології і гепатології, який став основою для створення оригінального власного напрямку цих наук – української школи фармакологів-гепатологів. Фундатором наукової школи фармакологів-гепатологів був Заслужений працівник вищої школи, професор М.П. Скакун, який обіймав посаду завідувача кафедри у 1957-1991 рр. Коло його наукових інтересів включало також фармакогенетику та клінічну фармакогенетику, вплив етилового спирту на організм у період його ембріонального розвитку, фармакотерапію невідкладних станів, доказову медицину.

Професор Микола Петрович Скакун

До наукових доробків кафедри належить вивчення жовчогінних засобів, гепатопротекторів, препаратів з антиоксидантними властивостями, встановлення механізмів гепатотоксичної дії ксенобіотиків, розробка шляхів підвищення ефективності фармакопрофілактики і фармакотерапії токсичних уражень печінки, з’ясування патогенезу гіпоксичних станів різної етіології та пошук ефективних засобів для корекції порушень, які виникають при цьому, встановлення ролі системи оксиду азоту у патогенезі гострої та хронічної гіпоксії, ураження міокарда, ішемії-реперфузії печінки, цукрового діабету, гострого та хронічного токсичного гепатитів, цирозу печінки, холестатичного ураження цього органа, поліорганної недостатності при гострому панкреатиті та гострому перитоніті, доведення ефективності ентеросорбції при ураженні печінки протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, в тому числі при їх комбінованому застосуванні, встановлення особливостей функціонування мікросомальної ферментної системи гепатоцитів при ураженні печінки ксенобіотиками, в тому числі лікарськими препаратами. Наукові дослідження, які проводились на кафедрі понад 60 років, узагальнені у 12 докторських і 52 кандидатських дисертаціях, 13 монографіях, 7 підручниках фармакології для ВНЗ, 12 навчальних посібниках, 3 довідниках, 6 науково-популярних брошурах, 7 методичних рекомендаціях, понад 500 журнальних статтях і понад 800 інших публікаціях. Результати наукових досліджень впроваджено у роботу понад 500 лікарень, наукових лабораторій, кафедр ВМНЗ України. Співробітники кафедри, як і всі працівники ТНМУ, мають виняткові можливості для реалізації своїх наукових ідей на базі міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії ТНМУ, до складу якої входять імунологічний, імуноферментний, біохімічний та клінічний підрозділи, лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції, проточної цитофлюориметрії, відділ клітинних культур, лабораторія імуногістохімічних та імуноцитохімічних досліджень. Лабораторія є сучасним науковим центром для успішного виконання міжнародних наукових проектів з можливістю публікувати отримані результати у провідних закордонних виданнях, які входять до наукометричних баз Scopus та WEB of Science. Впродовж останніх років науковцями кафедри опубліковано у журналах, що входять до наукометричних баз Web of Science та Scopus, 17 статей, в тому числі у журналах бази Scopus – 12 статей. Доц. О.О. Шевчук є співавтором 2-х закордонних англомовних монографій: «Сombination of granulocyte colony-stimulating factor and enterosorption to fight the side effects of anti-cancer chemotherapy» (2019) та «Sorption Detoxification as an Addition to Conventional Therapy of Acute Radiation Sickness and Iatrogenic Leukopenia» (2019). Науковці кафедри беруть активну участь у міжнародних наукових програмах, проходять стажування у закордонних наукових центрах. Зокрема, проф. О. М. Олещук брала участь у конференції Міжнародного товариства фармакоекономічних досліджень ISPOR ( м.Варшава, Польща, 2018) та у міжнародній науковій конференції з нагоди 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського ( м. Прага, Чехія, 2019). Доц. О.О. Шевчук стажувалася на базі університету Арістотеля (м.Салоніки, Греція, 2018).

Виступ проф. О.М. Олещук на науковій конференції присвяченій 165-ї річниці від дня народження Івана Горбачевського ( м. Прага, Чехія, 2019)

З жовтня 2017 року до квітня 2018 року аспірант кафедри Галина Лой стажувалася у рамках PhD-програми проекту академічної мобільності Erasmus+ в Institute of Cardiovascular and Metabolic Diseases (I2MC) на базі університету Paul Sabatier (м.Тулуза, Франція) та Toulouse University Hospital.

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, що дає можливість виконувати найрізноманітніші новітні дослідження, зокрема, генетичні. У підпорядкуванні команди перебуває і клітинна лабораторія, де проводяться експерименти з клітинними культурами. Окремої уваги заслуговує зоотехнічна лабораторія, яка відповідає принципам good laboratory practice (GLP).

Науковці ТДМУ з доктором Оксаною Кундузовою (2018 рік)

Робота в лабораторії (2018 рік)

Провідна фармацевтична компанія «Санофі в Україні» щорічно відзначає переможців конкурсу «Нагорода Sanofi молодим науковцям за дослідження в медицині», який проводиться в партнерстві з Національною академією медичних наук України та за підтримки Французького посольства в Україні. У 2019 р. з 67 робіт молодих науковців за 17 напрямами медицини, які брали участь у конкурсі, окремо відзначено Французьким посольством в Україні наукову працю аспірантки кафедри Г.Я. Лой.

Вручення нагороди Лой Галині Ізабеллю Дюмон, Надзвичайним і Повноважним Послом Франції в Україні (2019 рік)

Три науковці кафедри за вагомий внесок у забезпечення реалізації державної політики у галузі освіти і науки, підготовку висококваліфікованих фахівців, сумлінну працю та високий професіоналізм відзначені високими нагородами почесними грамотами Кабінету міністрів України: проф. К.А. Посохова (2017 р.), проф. О.М. Олещук (2019 р.), керівник наукового відділу ТНМУ доц. О.О. Шевчук.

Завідувач кафедри фармакології з клінічною фармакологією доктор мед. наук, проф. Олещук О.М. (2019 рік)

Доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією кандидат мед. наук Шевчук О.О. (2019 рік)

За роки існування кафедрою організовано і проведено 2 Всеукраїнські з’їзди фармакологів, регулярно організовуються та проводяться Всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені найактуальнішим проблемам фармакологічної науки.

Делегати Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фармакології та фармакотерапії» (Тернопіль, 2019)

Проф. О.М. Олещук як Голова комітету з відбору та використання основних лікарських засобів МОЗ України неодноразово виступала з доповідями на тренінгах, зустрічах, круглих столах, міжнародних форумах щодо нормативно-правового регулювання політики в галузі лікарських засобів, впровадження методу оцінки медичних технологій з метою покращення доступу хворих до безпечних та ефективних лікарських засобів, високовартісної інноваційної фармакотерапії.

Виступ проф. О.М. Олещук на круглому столі комітету Верховної ради України на тему «Створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я як необхідного інструменту реформування медичної галузі», (Київ, 2018)

Проф. К.А. Посохова була спікером Першого інтернаціонального конгресу “Rational Use of Antibiotics. Antibiotic Stop Resistance” (Київ, 2018).

Виступ проф. К.А. Посохової на Першому інтернаціональному конгресі “Rational Use of Antibiotics. Antibiotic Stop Resistance” (Київ, 2018)

Проф. Олещук О.М. є членом спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертації Д 58.601.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних та біологічних наук за спеціальностями 14.01.03 «Хірургія», 14.03.01 «Нормальна анатомія» (медичні та біологічні) та 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні) та К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 - біохімія, є членом експертної ради питань проведення експертизи з теоретичної і профілактичної медицини та фармації ДАК МОН України. Проф. Посохова К.А. є членом спеціалізованої вченої рада по захисту кандидатських дисертації К 58.601.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних та біологічних наук за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. Науковці кафедри охоче діляться своїм досвідом з молоддю. Щорічно у СНТ на кафедрі фармакології працює не менше як 20 студентів. Результати їх досліджень публікуються у збірнику Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених, доповідаються на Конгресі, де відзначаються дипломами як кращі наукові роботи.

Члени СНТ кафедри (2011)