Наукова робота

Науковці кафедри зробили вагомий внесок у розвиток вітчизняної фармакології і гепатології, який став основою для створення оригінального власного напрямку цих наук – української школи фармакологів-гепатологів.

До наукових доробків кафедри належить вивчення жовчогінних засобів, гепатопротекторів, препаратів з антиоксидантними властиво­стями, встановлення механізмів гепатотоксичної дії ксенобіотиків, розробка шляхів підви­щення ефективності фармакопрофілактики і фармакотерапії токсичних уражень печінки, з’ясування патогенезу гіпоксичних станів різної етіології та пошук ефективних засобів для корекції порушень, які виникають при цьому, встановлення ролі системи оксиду азоту у патогенезі гострої та хронічної гіпоксії, ураження міокарда, ішемії-реперфузії печінки, цукрового діабету, гострого та хронічного токсичного гепатитів, цирозу печінки, холестатичного ураження цього органа, поліорганної недостатності при гострому панкреатиті та гострому перитоніті, доведення ефективності ентеросорбції при ураженні печінки протитуберкульозними та антиретровірусними препаратами, в тому числі при їх комбінованому застосуванні, встановлення особливостей функціонування мікросомальної ферментної системи гепатоцитів при ураженні печінки ксенобіотиками, в тому числі лікарськими препаратами.

Фундатором наукової школи фармакологів-гепатологів був Заслужений працівник вищої школи, професор М.П. Скакун, який обіймав посаду завідувача кафедри у 1957-1991 рр. Коло його наукових інтересів включало також фармакогенетику та клінічну фармакогенетику, вплив етилового спирту на організм у період його ембріонального розвитку, фармакотерапію невідкладних станів, доказову медицину.

Наукові дослідження, які проводились на кафедрі, узагальнені у 11 докторських і 48 кандидатських дисертаціях, 13 монографіях, 7 підручниках фармакології, 12 навчальних посібниках, 3 довідниках, 6 науково-популярних брошурах, 7 методичних рекомендаціях, понад 450 журнальних статтях і понад 800 інших публікаціях. Результати наукових досліджень впроваджено у роботу понад 500 лікарень, наукових лабораторій, кафедр ВМНЗ України.