Микола Петрович Скакун – видатний науковець і педагог, завідува­ч кафедри фармакології (1957-1991) Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, професор  цієї кафедри (1991-2006), Заслужений працівник вищої школи України, доктор медичних наук, професор.


Микола Петрович Скакун

(31.01.1924-29.01.2006 рр.)

М.П. Скакун народився у с. Уяренці на Вінничині в сім'ї вчителя. Рано залишився без батька. Всі колопоьт про двох синів лягли на плечі матері, вона ж наділила їх почуттям високої відповідальності та працелюбності. Після успішного закінчення середньої школи Микола Петрович у 1940 році зараховується студентом лікувального факультету Київського медичного інституту, але через рік війна руйнує всі плани. Він стає спочатку курсантом військового училища, потім працівником партизанської бригади на Ленінградському фронті; з вересня 1944 року до останнього дня війни Микола Петрович – у діючій армії. В перший мирний рік він був прийнятий на другий курс Львівського медичного інституту, який закінчив у 1950 році.

Свою наукову діяльність М.П. Скакун розпочав ще у студентські роки, потім продовжив під час навчання в аспірантурі, під керівництвом зас­луженого діяча науки, професора Ю.О.Петровського – відомого вченого-фармаколога.

У лабораторії (1959 рік)

 Природний талант дослід­ника, здатність до глибокого аналізу біологічних процесів, високий інтелект та велика працелюбність дозволили молодому вченому швидко і якісно освоїти найновіші експериментальні методи дослідження, що сприяло успішній підготовці і захисту кандидатської (1953) і докторської (1961) дисертацій, і стати одним із наймолодших докторів наук з фармакології в Україні.

Кандидатська та докторська дисертації М.П. Скакуна

3 1957 року науково-педагогічна діяльність М.П. Ска­куна продовжується на кафедрі фармакології Тернопільсь­кого медичного інституту. Створивши і очоливши її, Микола Петрович отримав можливість розкрити свій талант організатора нових наукових напрямків у галузі фармакології. Під його керівництвом і за безпосередньою участю вченими академії – науковцями кафедри фармакології активно вивчається фізіологія і патологія печінки, здійснюється пошук нових медикаментозних засобів з гепатотропною активністю, розробляються нові методи ефективної фармакотерапії гострих і хронічних уражень печінки хімічними і фізичними чинниками зовнішнього середовища, проводиться фармакологічний аналіз механізмів жовчоутворення і жовчовиділення, як і механізмів регуляції цих функцій печінки у нормі і патології.

 Під час проведення експериментальних досліджень виявлено низку нових жовчогінних і антиоксидантних засобів, вивчена їх фармакодинаміка і ефективність при захворюваннях печін­ки, взаємодія їх з іншими лікарськими препаратами, запро­поновані рекомендації з раціонального використання їх у медичній практиці.

Під час дослідження жовчогінної активності лікарських засобів (1962 рік)

М.П. Скакун створив і очолив наукову школу тернопільських фармакологів-гепатологів. Своєю результативністю, оригінальністю і перспективністю вона вже давно стала відомою за межами України.

Результати досліджень у галузі фізіології, патології і фармакології печінки лягли в основу розробленої М.П. Скакуном клінічної класифікації жовчогінних засобів (1965) і антиоксидантів (1990). Вони узагальнені у його монографіях "Зовнішньосекреторна функція печінки та жовчогінні засоби" (Київ, 1964), "Жовчоутворення та жовчогінні засоби" (1977, 1991), "Фармакотерапія захворювань печінки та жовчних шляхів" (Київ, 1976).

Вагомий внесок зробив М.П. Скакун у розвиток фармакогенетики. Він вперше звернув увагу на важливу роль генетичних факторів у дії лікарських засобів на організм, їх токсичності і ефективності при різноманітних захворюваннях. Світові здобутки у цій проблемі, як і результати власних досліджень, описані у монографіях "Основи фармакогенетики" (Київ, 1976), "Клінічна фармакогенетика" (Київ, 1980), багатьох оглядових статтях, в яких, крім цього, обґрунтовано клінічну класи­фікацію спадкових захворювань і генетичних дефектів, які впливають на дію лікарських засобів.

                       Під час наукових досліджень  (1970 рік)

 Невтомний дослідник, що постійно торив нові шля­хи в науці, М.П.Скакун ініціював пошук і вивчення гепато- і ембріотоксичності лікарських засобів і отрут, особливо спирту етилового. Результати цих досліджень знайшли своє відображення у монографіях "Етиловий алкоголь" (1985), "Алкогольний синдром плоду" (Київ, 1987), "Ураження печінки чотирихлористим вуглецем" (1989).

До значних результатів наукових здобутків М.П. Ска­куна слід віднести розробку актуальних питань клінічної фармакології антиоксидантів, антигіпоксантів, ентеросорбентів, селеновмісних, вітамінних та інших гепатотропних препаратів, що лягли в основу моногра­фії "Клінічна фармакологія гепатопротекторів" (Тернопіль, 1995).

Дослідження, які проводились на кафедрі фармакології впродовж багатьох років, узагальнені у 9 докторських і 36 кандидатських дисертаціях, науковим керівником і консультантом яких був М.П. Скакун.

М.П. Скакун проводив велику роботу з удосконалення методів викладання фармакології. За його участю створено комплекс сучасної навчальної і навчально-методичної літератури, зокрема підручники  “Фармакологія” (Київ, 1980), “Основи фармакології з рецептурою” (Тернопіль, 1999), “Фармакологія” (Тернопіль, 2003), і навчальні посібники – “Фармакологія. Практичні заняття” (Київ, 1982), “Фармакотерапія невідкладних станів” (Тернопіль, 1992, 1993),   “Невідкладна допомога при гострих отруєннях” (Тернопіль, 1993), “Фармакогенетика” (Тернопіль, 2002), “Невідкладні стани у терапевтичній практиці” (Тернопіль, 1998). Вони заслужено користуються популярністю у студентів, викладачів вузів і лікарів.

Навчальні посібники, автором яких був М.П. Скакун

За багатолітню невтомну працю на науковій ниві, передову організацію навчального процесу, новаторство у вищій школі, плідну роботу з підготовки науково-педагогічних кадрів Миколі Петровичу Скакуну було присвоєне почесне звання “Заслужений працівник вищої школи України”.

Підручники з фармакології, співавтором яких був М.П. Скакун

У видавничому активі М.П. Скакуна 10 монографій, 12 підручників і навчальних посібників, 3 довідника, 5 науково-популярних брошур,  10 методичних рекомендацій і інформаційних листів, 160 журнальних статей і  120 інших публікацій. 

Професор Скакун Микола Петрович у роздумах над науковими питаннями у своєму кабінеті (1995 рік)

В останні роки свого життя М.П. Скакун розробляв проблему ролі доказової медицини у забезпеченні раціональної фармакотерапії. Результати цих досліджень опубліковано у 3 монографіях, остання вийшла після його смерті.

Багато зусиль і енергії М.П.Скакун віддавав громадській роботі. Він був керівником регіонального відділення Державного фармакологічного Центру МОЗ України, Головою Консультативної ради Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського, Почесним академіком Української академії національного прогресу.

Під час засідання Консультативної ради (1995 рік)

Професор Скакун М.П., інтерв'ю 19.01.1999 року

За свій внесок у Другій світовій війні та натхненну працю в післявоєнний період він був нагороджений орденами “Вітчизняна війна” ІІ ступеня,  “Знак  Пошани” та “Богдана Хмельницького”, багатьма медалями.

   1945 рік                                                                                                                                                                                                             2005 рік

Микола Петрович Скакун приділяв увагу вихованню молоді у дусі патріотизму і відданості своїй Батьківщині – Україні. Він постійно зустрічався із студентами, колегами по роботі, виступав по радіо і телебаченню, публікував статті у газетах з актуальних проблем медицини.

Як голова Консультативної ради нашого ВНЗ М.П. Скакун  постійно працював над вдосконаленням навчальної, наукової і виховної роботи.   Працелюбство завжди було опорою і основою його життя, а кредо – поспішати робити людям добро.

М.П. Скакун з онуками Аліною та Костянтином (2005 рік)

 Відданий науці вчений, прекрасний педагог і вихователь, Микола Петрович Скакун назавжди залишиться гордістю і окрасою педагогічного колективу Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського. Його іменем названо Навчально-науковий інститут фармакології, гігієни та медичної біохімії.

 Дисертації, які виконані під керівництвом проф. М.П. Скакуна:

 Докторські дисертації:

 1. Пасечник І.Х. Матеріали по фармакодинаміці та ефективності деяких лікарських засобів при гострому гепатиті. – Харків, 1969.

2. Шугайло В.Т. Букарбан і хлорид марганцю у комплексній терапії хвороби Боткіна. – Ставрополь, 1970.

3. Дроговоз С.М. Порівняльне вивчення та особливості дії жовчогінних препаратів на жовчеутворювальну функцію у нормі та патології. – Харків, 1972.

4. Кучерук А.С. Експериментальне дослідження факторів, що впливають на специфічну активність місцево-анестезуючих засобів. – Київ, 1974.

5. Олейнік А.Н. Ураження печінки ксенобіотиками та алкоголем та шляхи підвищення ефективності їх фармакотерапії. – Москва, 1984.

6. Бліхар Є.І. Корекція етіопатогенетичного лікування хворих на туберкульоз легень з супутніми захворюваннями печінки. – Київ, 1988.

7. Шманько В.В. Фармакопрофілактика і фармакотерапія селеновмісними сполуками експериментальних уражень печінки. – Київ, 1996.

8. Посохова К.А. Експериментальна терапія гепатопротекторами і інгібіторами ферментів мікросомних уражень печінки. – Київ, 1996.


 Кандидатські дисертації: