Наукові публікації ас. Чорномидза А.В.

1. Boyarchuk O, Chornomydz A, Chornomydz I, Krytska H, Horishniy I. The role of microbiota in the development of allergic diseases. Health Problems of Civilization. 2019. https://doi.org /10.5114/hpc.2019.83300 .

2. Олещук О.М., Чорномидз А.В., Маланчук С.Л., Драпак О.Я., Іванків Я.І. Використання кейс-методу у викладанні фармакології для студентів медичного факультету // Art of medicine. - 2018. - №2(6). - С. 123–129.

3. Boyarchuk O., Krytska H., Chornomydz A., Pelykh V., Chornomydz I., Kosovska T., Horishnyi I. Perspectives of the inhaled antibiotics usage in pediatrics // Archives of the Balkan Medical Union. - 2018. - Vol. 53, №. 2. - P. 14-22

4. Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В. Зміни в мікроциркуляторному руслі під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Klinichna khirurhiia. - 2018. - №85(4). - С. 15–18.

5. Чорномидз А.В. Значення ендотеліну-1 у діагностиці та прогнозуванні перебігу гострого панкреатиту // Медичні перспективи. - 2018. - Т. 23, № 2, ч. 1. - С.129-130

6. Дейкало І.М., Буката В.В., Чорномидз А.В., Монтач О.М. Вплив використання препарату на основі бурштинової кислоти на стан мікроциркуляції впродовж оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності // Klinichna khirurhiia. - 2018. - №85(6,2). - С. 136–138.

7. Shidlovskyi OV, Sheremet MI, Shidlovskyi VO, Gerasymchuk PO, Osadchuk DV, Hospodarskyi AJ, Chornomydz AV, Kravtsiv VV, Tkachuk NP, Bilookyi OV. Changes in the vulnerability of clinical manifestations of thyrotoxic cardiomyopathy as indicators of remote results of surgical treatment in patients with toxic goiter // Archives of the Balkan Medical Union. - 2018. - Vol. 53, №. 2. - P. 217-223.

8. Чорномидз І. Б., Боярчук О. Р., Чорномидз А. В. Перспективи використання лазерної допплерівської флоуметрії в педіатричній практиці // Science Review. – 2018. – №2(9), Vol.3. – Р. 61-65

9. Патент 127363 Україна, МПК А61К 31/194. Спосіб метаболічної корекції інтраопераційної гіпотермії / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201802278, заявл. 05.03.18, опубл. 25.07.18, Бюл. № 14

9. Патент 127362 Україна, МПК А61В 17/00; А61К 35/37. Спосіб профілактики розвитку ускладнень після оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності / І.М. Дейкало, В.В. Буката, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201802275, заявл. 05.03.18, опубл. 25.07.18, Бюл. № 14

10. Chornomydz I., Boyarchuk O., Chornomydz A. Reye (Ray’s) syndrome: a problem everyone should remember // Georgian medical news. – 2017. – №11(272). – Р. 110-118.

11. Олещук О.М., Чорномидз А.В. Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології // Медична та клінічна хімія. – 2016. – Т. 18., № 2. – С. 84-95

12. Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку // Клінічна хірургія. – 2016. - №4. – С.21-24

13. Осадчук Д.В., Чорномидз А.В. Досвід лікування гострого деструктивного панкреатиту // Буковинський медичний вісник. – 2016.- Том 20, №2 (78). – С. 235-240

14. Чорномидз А.В. Маркери ендотеліальної дисфункції у діагностиці ускладнень важкого панкреатиту // Експериментальна і клінічна медицина. – 2014. – №4(65). – С. 147-150

15. Чорномидз А.В., Голяс Ю.М. Зміни активності процесів апоптозу у хворих на гострий панкреатит // Materials of European scientific and practical congress “Global Scientific Unity 2014” (26-27 september 2014) – Prague: “Sciense&Genesis”. – 2014. – V.2. – P. 223-226

16. Чорномидз А.В. Коррекция гемодинамических нарушений как ключевой этап лечения острого панкреатита // Хирург. – 2014. – №3. – С.68-74

17. Шидловский В.А., Чорномидз А.В., Грынькив Н.И. Особенности диагностики реперфузионного синдрома у больных острым панкреатитом // Хирургия. Восточная Европа. – 2014. – №1(09). – С.38-45

18. Шідловський В.О., Чорномидз А.В., Буката В.В. Рання діагностика тяжкості клінічного перебігу гострого панкреатиту // Шпитальна хірургія. – 2014. – №1(65). – С. 95-96

19. Патент 90912 Україна, МПК А61B 5/145. Спосіб раннього прогнозування тяжкості гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз (Україна). – №u201400905, заявл. 31.01.14, опубл. 10.06.14, Бюл. № 11

20. Чорномидз А.В. Клінічна оцінка використання водорозчинної форми кверцетину у комплексі «терапії обриву» гострого панкреатиту // Український журнал хірургії. – 2014. – №3-4(26-27). – С. 52-56

21. Чорномидз А.В. Роль вільних радикалів у прогресуванні перебігу гострого панкреатиту // Український журнал хірургії. – 2013. – №1(20). – С. 38-43

22. Патент 84098 Україна, МПК А61Р 1/18. Спосіб лікування гострого панкреатиту / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, Н.І. Гриньків (Україна). – № u201304421, заявл. 8.04.13, опубл. 10.10.13, Бюл. № 19

23. Патент 83104 Україна, МПК А61B 18/20. Спосіб діагностики ендотеліальної дисфункції при гострих запальних захворюваннях / В.О. Шідловський, А.В. Чорномидз, І.Б. Чорномидз (Україна). – № u201303014, заявл. 11.03.13, опубл. 27.08.13, Бюл. № 16

24. Чорномидз А.В. Ушкодження ДНК клітин при гострому панкреатиті: причини, наслідки та корекція // Zbiór raportów naukowych. „Perspektywy rozwoju badań naukowych w 21 wieku” . (27.02.2013 - 28.02.2013) - Szczecin:Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. – S. 53-57

25. Чорномидз А.В., Боднарук А.О., Буката В.В. Оцінка діагностичної цінності лабораторних тестів при гострому панкреатиті // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №1. – С.59-62

26. Чорномидз А.В. Прогнозування перебігу гострого панкреатиту на ранніх стадіях розвитку захворювання // Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2013. – спец. вип. №2. – С. 12-13

27. Чорномидз А.В. Вплив водорозчинної форми кверцетину на оксидантний стрес при гострому панкреатиті // Практикуючий лікар. – 2013. – № 3, додаток. – С.55

28. Чорномидз А.В. Ендотеліальна дисфункція як ключовий фактор патогенезу гострого панкреатиту // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2013. – вип. 15. – С. 372

29. Чорномидз А.В. Функціональний стан ендотелію судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит // Шпитальна хірургія. – 2013. – №1. – С.73-77

30. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Тонус судин мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – Том XI, №4 (42). – С. 147-150

31. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Ендотеліальна дисфункція при гострому панкреатиті // Сучасні медичні технології. – 2012. – №4. – С. 48-52

32. Герасимчук П.О., Чорномидз А.В., Кісіль П.В. Порівняльна оцінка особливостей мікроциркуляції кінцівок методом лазерної допплерівської флоурометрії // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2012. – №1. – С.40-43

33. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Особливості постоклюзійної гіперемії у хворих на гострий панкреатит // Таврический медико-биологический вестник. – 2012. – Том 15, №3, частина 2 (59). – С. 396

34. Чорномидз А.В. Лазерна доплерівська флоуметрія у діагностиці гострого панкреатиту // «Хист», Всеукраїнський медичний журнал студентів і молодих вчених. – 2012. – вип. 14. – С. 183

35. Чорномидз А.В. Роль ендотелію у регуляції кровотоку мікроциркуляторного русла у хворих на гострий панкреатит //Український науково-медичний молодіжний журнал. – 2012. – спец. вип. №3. – С. 24

36. Шідловський В.О., Чорномидз А.В. Ступінь ушкодження ДНК лейкоцитів, як новий маркер ендогенної інтоксикації при гострому панкреатиті // Український медичний альманах. – 2012. – Том 15, № 5 (додаток). – С. 365

37. Шидловский В.А., Чорномидз А.В. Клинико-патогенетическое обоснование приминения водоростворимых форм кверцетина в комплексном лечении больных отечной формой острого панкреатита // Инновации в науке. – 2012. - №14(2). – С. 158-167

38. Федорців О.Є., Чорномидз І.Б., Волошин О.Я., Чорномидз А.В., Никитюк С.О. Рівень циркулюючих ендотеліоцитів у крові дітей, хворих на гостру позалікарняну пневмонію // Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології. – 2009. - №2. – С. 9-12